Ścieżka:

UFK - Schroder Commodity (USD)

Aktywa ww. ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego są w 100% lokowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Schroder AS Commodity Fund. Dane poniżej dotyczą funduszu inwestycyjnego.

Typ
Fundusze akcyjne - rynków sektorowych (USD)
Zarządzający
Goeff Blanning
Data powstania funduszu
2005-10-31
Data wprowadzenia funduszu do oferty Aegon
2008-01
Aktywa
2,00 mld USD (2014-08-29)
Kod funduszu
SCH149USD

Profil inwestycyjny

Celem inwestycji Funduszu jest zapewnienie całkowitego zwrotu w długim terminie przez inwestycje w instrumenty towarowe w skali globalnej.

Benchmark

 • 100% - Composite Benchmark

Zbiorczy wzorzec (Composite Benchmark) stanowi po prostu średnią arytmetyczną wszystkich czterech indeksów: indeksu Goldman Sachs Commodity Index (całkowita stopa zwrotu), Reuters/Jeffries CRB Index, DJ AIG Commodity Index (całkowita stopa zwrotu) i Rogers International Commodity Index (całkowita stopa zwrotu). Indeksy przedstawiają ceny terminowych kontraktów towarowych typu futures, które opisują obszerny i wiarygodny wzorzec dla wyników sektora towarowego. Osoby indywidualne nie mogą inwestować bezpośrednio w indeks.

Branże o największym udziale w portfelu

(stan na 2014-08-29)

 • Ropa WTI: 18,6%
 • Wydobycie i produkcja złota oraz wyroby złotnicze: 13,9%
 • Ropa Brent: 11,5%
 • Gaz ziemny: 7,8%
 • Cukier: 6,4%

*Indeks został zabezpieczony przez spółkę Schroders, aby odzwierciedlić walutę typu jednostki uczestnictwa.

Skład portfela funduszu

(stan na 2014-08-29)

 • energia: 47,4%
 • metale: 26,4%
 • rolnictwo: 24,5%
 • gotówka: 1,7%

Inwestycje w inwestycyjne papiery wartościowe

(stan na 2014-08-29)

 • kontrakty terminowe: 86,4%
 • akcje: 6,4%
 • swaps, ETFs: 5,6%
 • gotówka: 1,7%

Historia funduszu

Inwestycje w fundusze są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanego kapitału. Dotychczasowe wyniki funduszy nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Oznacza to, że wartość rachunku ubezpieczającego może być niższa od sumy tej części składek, która została ulokowana w funduszu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, ogólnych warunków ubezpieczenia i regulaminów funduszy.

Skład portfela funduszu na dzień 2014-08-29