Ścieżka:

UFK - Templeton Global Bond (USD)

Aktywa ww. ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego są w 100% lokowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Templeton Global Bond Fund. Dane poniżej dotyczą funduszu inwestycyjnego.

Typ
Fundusze obligacyjne - rynków globalnych (USD)
Zarządzający
Michael Hasenstab, Sonal Desai
Data powstania funduszu
1991-02-28
Data wprowadzenia funduszu do oferty Aegon
2005-01-17
Aktywa
38,5 mld USD (2014-05-31)
Kod funduszu
FTI051USD

Profil inwestycyjny

Strategią inwestycyjną Funduszu jest osiągnięcie maksymalnych łącznych zwrotów z inwestycji, na które składają się przychody z odsetek, wzrost wartości kapitału i zyski z transakcji wymiany walutowej, poprzez inwestowanie przede wszystkim w obligacje i papiery dłużne o stałym lub zmiennym dochodzie emitowane przez rządy i podmioty powiązane z rządami z całego świata. 

Benchmark

 • 100% - JP Morgan Global Government Bond Index

Papiery wartościowe o największym udziale w portfelu

(stan na 2014-05-31)

 • Goverrnment of Ireland, 5.00%: 3,79%
 • Goverrnment of Poland, Strip: 2,39%
 • Goverrnment of Sweden, 4.50%: 2,30%
 • Goverrnment of Mexico, 8.00%: 2,30%
 • Goverrnment of Ireland, senior bond, 5.40%: 2,22%
 • Korea Monetary Stabilization Bond, senior note, 2.76%: 2,15%
 • Goverrnment of Hungary, senior note, 2.78%: 1,76%
 • Goverrnment of Canada, 1.00%: 1,74%
 • Goverrnment of Malaysia, 4.72%: 1,52%

Geograficzna struktura portfela

(stan na 2014-05-31)

 • Korea Południowa: 15,48%
 • Malezja: 11,20%
 • Polska: 11,19%
 • Meksyk: 11,15%
 • Irlandia: 9,69%
 • Węgry: 8,94%
 • Brazylia: 4,22%
 • Kanada: 3,90%
 • Gotówka: 7,39%
 • Pozostałe: 16,84%

Historia funduszu

Skład portfela funduszu

Nazwa %
instrumenty o stałym dochodzie 92.62%
gotówka i ekwiwalenty 7.38%

Inwestycje w fundusze są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanego kapitału. Dotychczasowe wyniki funduszy nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Oznacza to, że wartość rachunku ubezpieczającego może być niższa od sumy tej części składek, która została ulokowana w funduszu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, ogólnych warunków ubezpieczenia i regulaminów funduszy.

Skład portfela funduszu na dzień 2014-05-31