Ochrona mienia

Zadbaj o kompleksowe ubezpieczenie Twojego majątku.

Chronimy Twój majątek prywatny:

 • lokal lub budynek mieszkalny wraz elementami stałymi (również w fazie budowy)
 • budowle i obiekty małej architektury
 • garaż/budynek gospodarczy
 • ruchomości domowe
 • szyby i inne przedmioty szklane
 • rzeczy osobiste
 • mienie specjalne (antyki, dzieła sztuki itp.)
 • mienie w ogrodzie
 • nagrobki
 • sprzęt sportowy
 • dom letniskowy

od skutków szkód żywiołowych oraz innych nagłych zdarzeń.

Proponujemy Ci 3 warianty zakresu ochrony do wyboru:

 • WARIANT Standard – ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych: pożar, uderzenie pioruna, zapadanie/osuwanie się ziemi, wybuch, upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu, powódź, trzęsienie ziemi oraz następstwa akcji ratowniczej związanej z ww. zdarzeniami. Wariant dotyczy mienia w fazie budowy lub w użytkowaniu.
 • WARIANT Premium – ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych: pożar, uderzenie pioruna, zapadanie/osuwanie się ziemi, wybuch, upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu, powódź, trzęsienie ziemi, oddziaływanie dymu
  i sadzy, uderzenie fali ponaddźwiękowej, deszcz nawalny, silny wiatr, lawina, ciężar/napór śniegu lub lodu, zalanie, pękanie mrozowe, upadek drzew
  i budowli, katastrofa budowlana, grad oraz następstwa akcji ratowniczej związanej z ww. zdarzeniami. Wariant dotyczy mienia w użytkowaniu.
 • WARIANT Prestige – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: pożar, uderzenie pioruna, zapadanie/osuwanie się ziemi, wybuch, upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu, powódź, trzęsienie ziemi, oddziaływanie dymu i sadzy, uderzenie fali ponaddźwiękowej, deszcz nawalny, silny wiatr, lawina, ciężar/napór śniegu lub lodu, zalanie, pękanie mrozowe, upadek drzew i budowli, katastrofa budowlana, grad oraz następstwa akcji ratowniczej związanej z ww. zdarzeniami
  a także wszelkie szkody rzeczowe wynikające ze zniszczenia, uszkodzenia lub utracenia przedmiotu ubezpieczenia w miejscu ubezpieczenia, jeżeli ich przyczyną było jakiekolwiek nagłe, przypadkowe i nieprzewidziane zdarzenie za wyjątkiem zdarzeń wyłączonych. Wariant dotyczy mienia w użytkowaniu.

Dodatkowo masz możliwość rozszerzenia ochrony o:

 • Opcja dodatkowa nr 1 – ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji
 • Opcja dodatkowa nr 2 – ubezpieczenie mienia od wandalizmu
 • Opcja dodatkowa nr 3 – ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia
 • Opcja dodatkowa nr 4 – ubezpieczenie mienia od ryzyka przepięcia
 • Opcja dodatkowa nr 5 – ubezpieczenie rzeczy osobistych od rabunku
 • Opcja dodatkowa nr 6 – ubezpieczenie domu letniskowego
 • Opcja dodatkowa nr 7 – ubezpieczenie od skutków wprowadzenia w błąd osoby małoletniej, w podeszłym wieku bądź niepełnosprawnej psychicznie
 • Opcja dodatkowa nr 8 – ubezpieczenie mienia w ogrodzie
 • Opcja dodatkowa nr 9 – ubezpieczenie mienia specjalnego
 • Opcja dodatkowa nr 10 – ubezpieczenie nagrobków (grobowców)
 • Opcja dodatkowa nr 11 – ubezpieczenie mienia sportowego
 • Opcja dodatkowa nr 12 – pomoc Assistance:
  Assistance Podstawowy – wariant bezskładkowy (dodawany gratis do ubezpieczenia mienia objętego ochroną w zakresie Premium lub Prestige) to m.in. interwencja specjalisty (szklarza, elektryka, hydraulika, ślusarza, dekarza, stolarza), dozór mienia, naprawa sprzątu AGD/RTV, transport mienia, zakwaterowanie w hotelu, wizyta lekarza pierwszego kontaktu, wizyta pielęgniarki, transport medyczny, dostawa leków, infolinia medyczna, informacja o sieci usługodawców, usługi concierge;
  Assistance VIP – wariant za opłatą dodatkowej składki dedykowany Klientom, którzy wykupili ubezpieczenie mienia w zakresie Premium lub Prestige – to pomoc określona w wariancie Assistance Podstawowym oraz dodatkowo m.in. holowanie pojazdu po wypadku, pomoc w przypadku niemożności uruchomienia samochodu (problemy z akumulatorem), interwencja technika PC, infolinia prawna.