RODO

Bezpieczeństwo danych osobowych ma dla nas kluczowe znaczenie. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych w naszych spółkach.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych


Dominik Sęczkowski
e-mail: iodo@aegon.pl

  

 

Administrator danych

Administratorem danych jest Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowany przez Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 5, 02-675 Warszawa.

Dane kontaktowe

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez:


We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw klientów wynikających z przetwarzania danych można się kontaktować z wyznaczonym przez administratora inspektorem ochrony danych osobowych, poprzez:

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane będą przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy o członkostwo w Aegon OFE,
 • wypełniania obowiązków dotyczących przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, w zakresie związanym z przeglądem list sankcyjnych oraz stosowaniem szczególnych środków ograniczających.

Aegon OFE dokonuje przeglądu list sankcyjnych i stosuje szczególne środki organizacyjne na podstawie:

 • obowiązku wynikającego z przepisu prawa; lub/i
 • uzasadnionego interesu administratora w zakresie nieobjętym obowiązkiem prawnym.

Po wyrażeniu dodatkowych, dobrowolnych zgód, dane mogą być również przetwarzane w celach marketingu własnych produktów lub usług przez:

- Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
- inne podmioty z grupy kapitałowej Aegon, tj.:

 • Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 5,
 • Aegon Magyarország Általános Biztosító S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Katowickiej 47,
 • Aegon Services Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Katowickiej 47.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe zebrane w celu zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.
Dane zebrane dla celów marketingowych będą przetwarzane zgodnie z prawami osoby, której dane dotyczą, tj. do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, jednak nie dłużej niż czas trwania umowy.

Odbiorcy danych

Administrator może, na podstawie umowy, powierzyć przetwarzanie danych profesjonalnym podmiotom w zakresie prowadzenia rejestru członków Aegon OFE, realizacji wysyłki korespondencji, przechowywania i archiwizacji dokumentów, realizacji wypłat na rzecz osób uprawnionych i usług IT.
Dodatkowo w przypadku wyrażenia zgód marketingowych, dane osobowe mogą być udostępnione:
- Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 5,
- oraz innym podmiotom z grupy kapitałowej Aegon, tj.:

 • Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 5,
 • Aegon Magyarország Általános Biztosító S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Katowickiej 47,
 • Aegon Services Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Katowickiej 47.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) w celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej administratora danych. Administrator danych przekazuje dane osobowe poza EOG do podwykonawców świadczących dla administratora danych usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa IT tylko wtedy, gdy jest to konieczne oraz z jednoczesnym zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony dla przetwarzanych danych osobowych, przede wszystkim poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby przekazywanie danych osobowych w opisanym celu nie doprowadziło do obniżenia poziomu ich ochrony, zagwarantowanego przepisami obowiązujących w państwach należących do EOG.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Każdej osobie przysługuje prawo:

 • dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania,
 • do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • do wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przy czym wycofanie takiej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania pozostałych danych,
 • do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w tym również do przesłania tych danych innemu administratorowi danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu skorzystania z powyższych praw, poza wniesieniem skargi do organu nadzorczego, należy skontaktować się z administratorem danych (Aegon OFE) lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy o członkostwo w Aegon Otwartym Funduszu Emerytalnym.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Administrator danych

Administratorem danych jest Aegon Services Sp. z o.o. z siedzibą
w Chorzowie przy ul. Katowickiej 47.

Dane kontaktowe

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez:

Aegon Centrum Operacyjne,
ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów.


Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez:

Aegon Services Sp. z o.o.,
ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane dla celów marketingowych, w tym celów analitycznych i profilowania a po wyrażeniu dodatkowej zgody, także w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez podmioty z grupy Aegon, tj.:

 • Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 5,
 • Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 5
 • Aegon Magyarország Általános Biztosító S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Chorzowie (41-500) przy ul. Katowickiej 47,
 • oraz Aegon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 5.


Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Tworzony profil będzie dotyczył Pani/Pana preferencji lub domniemanych potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych oraz innych produktów finansowych.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez:

 • Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 5,
 • Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 5
 • Aegon Magyarország Általános Biztosító S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Chorzowie (41-500) przy ul. Katowickiej 47,
 • oraz Aegon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 5.

Odbiorcy danych

W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom z grupy kapitałowej Aegon, tj.:

 • Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 5,
 • Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 5
 • Aegon Magyarország Általános Biztosító S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Chorzowie (41-500) przy ul. Katowickiej 47,
 • oraz Aegon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 5.


Ponadto, Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. - dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, z zastrzeżeniem ograniczeń umownych dotyczących poufności i bezpieczeństwa informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W tym celu prosimy wypełnić formularz wniosku do skorzystania z praw przysługujących osobie, której dane dotyczą.

Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jako że Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Administrator danych

Administratorem danych jest Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 5.

Dane kontaktowe

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez:

Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Wołoska 5, 02-675, Warszawa.

Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest za pomocą e-mail: iodo@aegon.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Podmioty danych

Przetwarzamy dane osobowe:

 • ubezpieczonego,
 • ubezpieczającego,
 • przedstawicieli powyższych podmiotów,
 • innych osób uprawnionych z umowy ubezpieczenia, których dane przez nas posiadane nie zawsze pozwalają na przekazanie informacji na temat przetwarzania danych (brak danych do kontaktu). W takim wypadku prosimy osobę podającą dane o przekazanie ww. osobom niniejszej informacji na temat przetwarzania danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe przetwarzamy w celach:

 • zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na życie, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego i likwidacji ewentualnej szkody, reasekuracji ryzyk. Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek wynikający z przepisów prawa oraz realizacji umowy,
 • wykonania umowy, w razie przystąpienia do umowy ubezpieczenia grupowego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora,
 • dochodzenia roszczeń administratora związanych z zawartymi umowami ubezpieczenia, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora,
 • statystycznych, aktuarialnych i sprawozdawczych, związanych z prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej w ramach wypełnienia obowiązku prawnego, w szczególności na potrzeby zarządzania ryzykiem, ustalania wysokości składek ubezpieczeniowych, składek reasekuracyjnych oceny skuteczności programu reasekuracji oraz dla ustalania rezerw techniczno–ubezpieczeniowych,
 • wypełnienia obowiązków prawnych związanych m.in. z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wypełnianiem międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, realizacji obowiązków wynikających z przepisów FATCA,
 • marketingu naszych produktów i usług, w tym w celach analitycznych i profilowania, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora,
 • udostępnienia danych innym podmiotom z grupy Aegon w celach marketingowych (w tym celach analitycznych i profilowania), jednak będzie to możliwe wyłącznie za dodatkową zgodą.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia, przepisów o wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, wdrożenia ustawodawstwa FATCA, obowiązków prawnych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W przypadku danych przetwarzanych w związku z celami statystycznymi oraz procesami aktuarialnymi i sprawozdawczymi, dane w zakresie ograniczonym do minimum niezbędnego do realizacji tych celów będą przetwarzane przez okres dozwolony przepisem prawa.

Przestaniemy przetwarzać Twoje dane do celów marketingu, w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli zgłosisz nam sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w tych celach.

Dodatkowo, jeżeli wyraziłeś zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą poszczególnych kanałów komunikacji elektronicznej (e-mail, sms, kontakt telefoniczny), zaprzestaniemy tych działań, jeżeli wycofasz wcześniej udzieloną, w tym zakresie, dobrowolną zgodę.

Informacja o profilowaniu w działaniach marketingowych

Na podstawie posiadanych danych osobowych oraz informacji na temat zakupionych produktów, możemy dokonywać profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych cech osobowych dotyczących naszych klientów.
Celem profilowania jest lepsze dobranie materiałów informacyjnych oraz ofert dotyczących naszych produktów. Dzięki profilowaniu prawdopodobnie będziesz otrzymywał mniej informacji, ale lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.
W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw wobec profilowania.

Odbiorcy danych

W zależności od realizowanych usług, dane osobowe mogą zostać przekazane do:

 • podmiotów przetwarzających dane w naszym imieniu, na podstawie zawartej z nami umowy i zgodnie z naszym poleceniem. Mogą to być m.in.:

- agenci ubezpieczeniowi,
- podmioty współpracujące z nami w procesie likwidacji szkód i/lub oceny ryzyka ubezpieczeniowego,
- podmioty świadczące nam usługi doradcze,
- agencje marketingowe,
- dostawcy usług informatycznych.

 • innych administratorów danych przetwarzających dane we własnym imieniu np.:

- placówek medycznych,
- podmiotów prowadzących działalność płatniczą,
- podmiotów prowadzących działalność pocztową lub kurierską,
- innych podmiotów na podstawie przepisu prawa.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, z zastrzeżeniem ograniczeń umownych dotyczących poufności i bezpieczeństwa informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, z zastrzeżeniem ograniczeń w realizacji prawa dostępu do danych wynikających z przepisów prawa.  W tym celu prosimy wypełnić formularz wniosku do skorzystania z praw przysługujących osobie, której dane dotyczą.

Dodatkowo, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W szczególności, prawo wniesienia sprzeciwu przysługuje wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu oraz profilowania.

Gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia, przystąpienia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje również prawo do przenoszenia danych osobowych tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, celem przesłania tych danych innemu administratorowi.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy lub przystąpienia do umowy grupowego ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Bez podania danych osobowych nie jest możliwe, odpowiednio, zawarcie umowy ubezpieczenia, jak i przystąpienie do umowy grupowego ubezpieczenia.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Administrator danych

Administratorem danych jest Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 5.

Dane kontaktowe

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez:

Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Wołoska 5, 02-675, Warszawa.

Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest za pomocą e-mail: iodo@aegon.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane dla celów marketingowych, w tym celów analitycznych i profilowania a po wyrażeniu dodatkowej zgody, także w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez podmioty z grupy Aegon, tj.:

 • Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 5,
 • Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 5
 • Aegon Magyarország Általános Biztosító S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Chorzowie (41-500) przy ul. Katowickiej 47,
 • oraz Aegon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 5.


Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Tworzony profil będzie dotyczył Pani/Pana preferencji lub domniemanych potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych oraz innych produktów finansowych.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez:

 • Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 5,
 • Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 5
 • Aegon Magyarország Általános Biztosító S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Chorzowie (41-500) przy ul. Katowickiej 47,
 • oraz Aegon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 5.

Odbiorcy danych

W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom z grupy kapitałowej Aegon, tj.:

 • Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 5,
 • Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 5
 • Aegon Magyarország Általános Biztosító S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Chorzowie (41-500) przy ul. Katowickiej 47,
 • oraz Aegon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 5.


Ponadto, Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. - dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, z zastrzeżeniem ograniczeń umownych dotyczących poufności i bezpieczeństwa informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W tym celu prosimy wypełnić formularz wniosku do skorzystania z praw przysługujących osobie, której dane dotyczą.

Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jako że Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Administrator danych

Administratorem danych jest Aegon Magyarország Általános Biztosító S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Katowickiej 47.

Dane kontaktowe

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez:

Aegon Centrum Operacyjne
ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez:

Aegon Magyarország Általános Biztosító S.A. Oddział w Polsce,
ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy ubezpieczenia - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na administratorze,
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora,
 • w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług,
 • udostępnienia danych osobowych podmiotom z grupy kapitałowej Aegon
 • w celach marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda,
 • wypełniania przez administratora danych obowiązków związanych
 • z raportowaniem FATCA/CRS – podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami;
 • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń,
 • podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przeciwdziałania i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę zakładu ubezpieczeń,
 • reasekuracji ryzyk – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z umową zawartą z Panią/Panem.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia, przepisów wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Administrator danych przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

Administrator danych przestanie wcześniej przetwarzać dane w celu ich udostępnienia podmiotom z grupy kapitałowej Aegon jeżeli wycofa Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych w tym celu.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione zakładom reasekuracji.

W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom innym podmiotom grupy kapitałowej Aegon tj.

 • Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 5,
 • Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 5,
 • Aegon Services Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (41-500), przy ul. Katowickiej 47,
 • Aegon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 5.


Ponadto, Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. - dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, agencjom marketingowym, czy też agentom ubezpieczeniowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem
i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W tym celu prosimy wypełnić formularz wniosku do skorzystania z praw przysługujących osobie, której dane dotyczą.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia
i wykonywania umowy ubezpieczenia lub przetwarzane na podstawie zgody
– przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się
z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka). Decyzje te będą dotyczyły wysokości składki ubezpieczeniowej. Decyzje będą podejmowane na podstawie Pani/Pana danych podanych w kwestionariuszu. Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego zawarcia z Panią/Panem umowy ubezpieczenia. Na podstawie automatycznej oceny ryzyka ubezpieczeniowego będzie wyliczona wysokość składki ubezpieczeniowej.

W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji dotyczących wysokości składki ubezpieczeniowej, ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka (tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez człowieka).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do rozpatrzenia Wniosku oraz zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia,
a także do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.