Składanie i rozpatrywanie reklamacji

Reklamacje dotyczące działalności Aegon TU na Życie S.A.

1. Zarówno Ubezpieczający, jak i Ubezpieczony, Uposażony oraz Uposażony Zastępczy albo inne osoby uprawnione z Umowy Ubezpieczenia mogą składać do Towarzystwa zastrzeżenia dotyczące świadczonych przez Towarzystwo usług, które dalej będą nazywane reklamacjami.
2. Złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy jej rozpatrzenie.
3. Reklamacja może zostać złożona w jednostce Towarzystwa obsługującej Klientów, w szczególności w biurze przy ul. Wołoskiej 5 w Warszawie (02-675) lub w Centrum Operacyjnym przy ul. Katowickiej 47 w Chorzowie (41-500).
4. W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji należy podać: imię, nazwisko, numer Polisy lub numer PESEL oraz dane kontaktowe: telefon, adres e-mail.
5. Reklamacja może zostać złożona:
1) w formie pisemnej – osobiście w jednostce Towarzystwa obsługującej Klientów lub przesyłką pocztową nadaną na adresy wskazane powyżej,
2) ustnie – telefonicznie pod numerem infolinii 801 300 900 lub 22 592 10 00 albo osobiście do protokołu podczas wizyty w jednostce Towarzystwa obsługującej Klientów,
3) w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej za pomocą autoryzowanej aplikacji udostępnionej przez Towarzystwo na naszej stronie internetowej www.aegon.pl.
6. Na żądanie składającego reklamację Towarzystwo potwierdzi wpływ reklamacji.
7. Reklamacje są rozpatrywane przez osoby odpowiedzialne za rozpatrywanie reklamacji, zgodnie z zakresem działania naszych jednostek organizacyjnych.
8. Odpowiedź na reklamację udzielana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Wysłanie odpowiedzi przed upływem powyższego terminu oznacza jego dochowanie.
9. Odpowiedź na reklamację Towarzystwo sporządzi na piśmie i nada pocztą na adres korespondencyjny składającego reklamację lub - na wniosek składającego reklamację - pocztą elektroniczną, o ile składający reklamację wskazał swój adres poczty elektronicznej.
10. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni (gdy zachodzi konieczność uzyskania informacji lub dokumentów od osób trzecich, np. banku lub podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub Narodowego Funduszu Zdrowia), Towarzystwo poinformuje składającego reklamację o:
1) przyczynach opóźnienia,
2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,
3) przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania przez Towarzystwo reklamacji.
11. W razie nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji, składający reklamację może do Towarzystwa złożyć odwołanie od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację. Do składania i rozpatrywania odwołań od odpowiedzi na reklamacje stosuje się odpowiednio zasady dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji.
12. Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uposażony oraz Uposażony Zastępczy albo inne osoby uprawnione z Umowy Ubezpieczenia mogą składać skargi i wnioski również do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz do Rzecznika Finansowego.
13. Rzecznik Finansowy rozpatruje złożone wnioski na zasadach określonych w ustawie z 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
14. Powództwo o roszczenie wynikające z Umowy Ubezpieczenia można wytoczyć przed sąd miejscowo właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania: Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, spadkobiercy Ubezpieczonego albo innej osoby uprawnionej z Umowy Ubezpieczenia lub jej spadkobiercy bądź przed sąd właściwy miejscowo dla siedziby Towarzystwa.
15. Podmiotem uprawnionym, do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich właściwym dla Towarzystwa jest Rzecznik Finansowy. Adres strony internetowej Rzecznika Finansowego to: www.rf.gov.pl.

Towarzystwo dąży do polubownego rozwiązywania sporów ze swoimi Klientami mając na uwadze interes wszystkich swoich Klientów