Ścieżka:

Dokonanie podziału środków – konwersja, alokacja

Uczestnik PPK może bez żadnych opłat złożyć deklarację dotyczącą podziału środków dotychczas zgromadzonych na rachunku (konwersja) jak i przyszłych wpłat (alokacja) pomiędzy fundusze zdefiniowanej daty, w tym w całości do funduszu innego niż fundusz właściwy dla wieku uczestnika PPK.

Uczestnik składając zlecenie podziału środków lub wpłat do funduszu lub funduszy innego niż fundusz odpowiedni dla jego wieku, akceptuje podwyższone ryzyko inwestycyjne w przypadku inwestycji w fundusze z późniejszą zdefiniowaną datą, a także akceptuje to, że może osiągnąć niższe od oczekiwanych zyski w przypadku inwestycji w fundusze z wcześniejszą datą niż fundusz odpowiedni dla wieku uczestnika PPK.

Uwaga - istnieje uproszczona możliwość złożenia wniosku.
Wniosek uczestnika PPK o dokonanie podziału środków może zostać złożony również za pośrednictwem Serwisu Aegon–net. Zlecenie złożone w Serwisie nie wymaga notarialnego potwierdzenia podpisu ani przesyłania dokumentu na adres Towarzystwa.

Jeżeli uczestnik PPK chce złożyć pisemne oświadczenie, wówczas należy:

1. Wypełnić formularz drukowanymi literami:
- w sekcji Dane uczestnika PPK - wpisać numer rachunku i wskazane dane identyfikujące uczestnika PPK,
- w przypadku posiadania więcej niż jednego PPK, konieczne jest wskazanie rachunków, na których mają być dokonane zmiany,
- w sekcji Aktualne dane kontaktowe - wpisać e-mail i numer telefonu, jeśli wcześniej dane te nie zostały podane lub uległy zmianie,
- w sekcji Oświadczenie uczestnika PPK - zaznaczyć odpowiednie pole lub pola:
(1)- w przypadku dokonywania konwersji dotychczasowych środków,
(2)- w przypadku dokonywania alokacji przyszłych wpłat,
(3)- w przypadku dokonywania zarówno konwersji jak i alokacji,
- dokonać wyboru funduszu bądź funduszy wpisując % podziału przy wybranym funduszu. Wpisany % środków w danym funduszu nie może być mniejszy niż 10 %, a suma wszystkich % musi być równa 100%.

2. Podpisać formularz z notarialnym potwierdzeniem podpisu uczestnika PPK.

3. Przesłać formularz na adres:

Aegon PTE S.A.
ul. Wołoska 5
02-675, Warszawa

Wniosek uczestnika PPK o dokonanie podziału środków