Ścieżka:

Instrukcja dotycząca telefonicznego składania oświadczeń przez uczestnika PPK

Uczestnik PPK ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmiany danych identyfikujących, poinformować instytucję finansową o tej zmianie. Obowiązek ten wynika z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Dane identyfikujące uczestnika PPK to: imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, PESEL lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego.

Zmian w zakresie danych identyfikujących uczestnika PPK, z wyłączeniem imienia, numeru PESEL i daty urodzenia można dokonać telefonicznie.

W celu dokonania zmiany danych należy:

1. Skontaktować się z infolinią pod numerem 801 218 218, w godzinach od 8.00 do 16.00,

2. Poinformować o woli zmiany danych, takich jak:

  • nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • adres do korespondencji,
  • numer dokumentu tożsamości,
  • numer telefonu,
  • adres elektroniczny.

Dane na rachunku PPK zostaną zmienione po dokonaniu poprawnej identyfikacji uczestnika PPK, a następnie potwierdzeniu przez uczestnika poprawności zapisania danych wskazanych w trakcie rozmowy telefonicznej.

Uwaga! Inne możliwości zmiany danych:
- za pośrednictwem Serwisu Aegon-net
- po przesłaniu formularza zmiany danych na adres:
Aegon PTE S.A.
ul. Wołoska 5
02-675 Warszawa