Ścieżka:

Oświadczenie uczestnika PPK dotyczące wskazania osób uposażonych

Uczestnik PPK może wskazać w formie pisemnej imiennie jedną lub więcej osób, które jako osoby uprawnione mają po jego śmierci otrzymać środki zgromadzone na jego rachunku PPK – zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Uwaga - istnieje uproszczona możliwość złożenia wniosku.

Oświadczenie uczestnika PPK dotyczące wskazania osób uposażonych może zostać wypełnione również za pośrednictwem Serwisu Aegon–net. Oświadczenie złożone w Serwisie nie wymaga notarialnego potwierdzenia podpisu.

Jeżeli uczestnik PPK chce złożyć pisemne oświadczenie, wówczas należy:

1. Wypełnić formularz drukowanymi literami:

- w sekcji Dane uczestnika PPK - wpisać numer rachunku i wskazane dane identyfikujące uczestnika PPK,
- w przypadku posiadania więcej niż jednego PPK, konieczne jest wskazanie rachunków, na których mają być dokonane zmiany,
- w sekcji Aktualne dane kontaktowe - wpisać e-mail i numer telefonu, jeśli wcześniej dane te nie zostały podane lub uległy zmianie,
- w sekcji Dane osoby uposażonej - wpisać dane wszystkich osób, które mają zostać wskazane jako uposażone, gdyż złożone poprawnie nowe oświadczenie unieważni poprzednie,
- jako uposażoną można wskazać dowolną osobę fizyczną, również niepełnoletnią,
- suma udziałów % wszystkich wskazanych osób powinna być równa 100%.

2. Podpisać formularz z notarialnym potwierdzeniem podpisu uczestnika PPK:

- w sekcji Oświadczenia dobrowolne - w przypadku woli wyrażenia zgody na udostępnianie danych dla celów marketingowych, zaznaczyć TAK, wybrać formę komunikacji i złożyć podpis.

3. Przesłać formularz na adres:

Aegon PTE S.A.
ul. Wołoska 5
02-675, Warszawa

Oświadczenie uczestnika PPK dotyczące wskazania osób uposażonych