Ścieżka:

Wypłata środków z rachunku zmarłego uczestnika PPK na rzecz małżonka

Jeżeli w chwili śmierci uczestnik PPK pozostawał w związku małżeńskim zostaje dokonana wypłata transferowa połowy środków zgromadzonych na rachunku PPK zmarłego uczestnika PPK na rachunek PPK, IKE lub PPE małżonka zmarłego uczestnika PPK, w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej. Na wniosek małżonka zmarłego uczestnika PPK zwrot środków zgromadzonych na rachunku PPK, przypadających temu małżonkowi, może nastąpić również w formie pieniężnej.

Dokumenty niezbędne do wypłaty na rzecz małżonka:
• odpis aktu zgonu uczestnika PPK,
• odpis aktu małżeństwa.

Dokumenty wymagane dodatkowo:
• dokument potwierdzający sposób uregulowania stosunków majątkowych w przypadku jeśli między małżonkami nie istniała ustawowa wspólność majątkowa,
• dokument potwierdzający uczestnictwo małżonka zmarłego uczestnika PPK w wybranej instytucji finansowej w przypadku wyboru wypłaty transferowej na PPK, IKE lub PPE.

Uwaga! Kopie dokumentów należy poświadczyć notarialnie za zgodność z oryginałem.

W celu dokonania wypłaty środków przez małżonka z rachunku zmarłego uczestnika PPK należy:

1. Zgromadzić dokumenty wymienione powyżej i wypełnić formularz drukowanymi literami:
- w sekcji Dane zmarłego uczestnika PPK - wpisać wskazane dane identyfikujące zmarłego uczestnika PPK,
- w sekcji Dane małżonka zmarłego uczestnika PPK – wpisać wskazane dane identyfikujące małżonka zmarłego uczestnika PPK. Numer telefonu nie jest wymagany, ale jego podanie umożliwi nam kontakt w razie błędnego wypełnienia formularza bądź konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów,
- w sekcji Oświadczenie małżonka o stosunkach majątkowych – zaznaczyć odpowiednie pole dotyczące istnienia wspólności majątkowej i ewentualnych zmian w tym zakresie,
- w sekcji Dyspozycja dotycząca sposobu dokonania wypłaty – zaznaczyć odpowiednie pole:
(1) w przypadku wyboru wypłaty pieniężnej na rachunek bankowy - wpisać numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany przelew,
(2) w przypadku wyboru wypłaty transferowej na rachunek PPK, IKE lub PPE – należy wpisać numer rachunku PPK, IKE lub PPE małżonka zmarłego uczestnika PPK oraz podać nazwę instytucji finansowej, w której prowadzony jest rachunek.

2. Podpisać formularz.

3. Przesłać formularz wraz z dokumentami wymaganymi do wypłaty na adres:

Aegon PTE S.A.
ul. Wołoska 5
02-675, Warszawa

Wniosek małżonka zmarłego uczestnika PPK o wypłatę środków