Ścieżka:

Wypłata środków z rachunku zmarłego uczestnika PPK na rzecz osoby uprawnionej

Osoba uprawniona (tj. osoba uposażona przez zmarłego uczestnika PPK lub spadkobierca zmarłego uczestnika PPK) może złożyć wniosek o dokonanie wypłaty środków z rachunku zmarłego uczestnika PPK.

Dokumenty niezbędne do wypłaty środków na rzecz:
1. Osoby uposażonej – w przypadku gdy na rachunku zmarłego uczestnika PPK została wskazana osoba uposażona:
• odpis aktu zgonu uczestnika PPK,
• poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu stwierdzająca tożsamość osoby uposażonej.

2. Spadkobiercy – w przypadku gdy na rachunku zmarłego uczestnika PPK nie została wskazana osoba uposażona:
• odpis aktu zgonu uczestnika PPK,
• odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia oraz zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków zgromadzonych przez zmarłego uczestnika PPK lub prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku,
• poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów stwierdzające tożsamość spadkobierców.

Dokumenty wymagane dodatkowo:
1. Wypłata na rzecz osoby niepełnoletniej:
• odpis aktu urodzenia osoby niepełnoletniej i poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu stwierdzająca tożsamość opiekuna prawnego,
• dokument potwierdzający sprawowanie opieki nad osobą niepełnoletnią, w sytuacji gdy opiekę sprawuje inna osoba niż rodzic.

2. Wypłata transferowa realizowana na PPK, IKE lub PPE osoby uprawnionej:
• dokument potwierdzający uczestnictwo osoby uprawnionej w wybranej instytucji finansowej.

Uwaga! Kopie dokumentów należy poświadczyć notarialnie za zgodność z oryginałem.

W celu wypłaty środków z rachunku zmarłego uczestnika PPK należy:

1. Zgromadzić dokumenty wymienione powyżej oraz wypełnić formularz drukowanymi literami:
- w sekcji Dane zmarłego uczestnika PPK - wpisać wskazane dane identyfikujące uczestnika PPK (imię, nazwisko oraz data urodzenia lub PESEL),
- w sekcji Dane osoby uprawnionej do otrzymania środków zgromadzonych na rachunku zmarłego uczestnika PPK – wpisać wskazane dane identyfikujące osoby uprawnionej. Numer telefonu nie jest wymagany, ale jego podanie umożliwi nam kontakt w razie błędnego wypełnienia formularza bądź konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów,
- w sekcji Dyspozycja dotycząca sposobu dokonania wypłaty – zaznaczyć odpowiednie pole:
(1) - w przypadku wyboru wypłaty pieniężnej na rachunek bankowy należy określić, czy wypłata ma być dokonana jednorazowo czy w części oraz wpisać numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany przelew. W razie braku wypełnienia pola dotyczącego wypłaty jednorazowej bądź w części, wypłata zostanie zrealizowana jednorazowo,
(2) - w przypadku wyboru wypłaty transferowej na rachunek PPK, IKE lub PPE – należy wpisać numer rachunku PPK, IKE lub PPE oraz podać nazwę instytucji finansowej, w której prowadzony jest rachunek,
- w sekcji Oświadczenie opiekuna prawnego – oświadczenie powinno zostać wypełnione jeśli osobą uprawioną do wypłaty środków jest osoba niepełnoletnia. Należy wpisać imię i nazwisko opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej oraz zaznaczyć, czy opiekunem prawnym jest rodzic, czy inna osoba.

2. Podpisać formularz.

3. Przesłać formularz wraz z dokumentami wymaganymi do wypłaty na adres:

Aegon PTE S.A.
ul. Wołoska 5
02-675 Warszawa

Wniosek osoby uprawnionej dotyczący wypłaty środków z rachunku zmarłego uczestnika PPK