Ścieżka:

Wypłata transferowa do innego PPK

Uczestnik PPK może złożyć dyspozycję dotyczącą dokonania wypłaty transferowej do innego PPK, jeśli jest uczestnikiem innego PPK.

Wniosek uczestnika PPK o dokonanie wypłaty transferowej do innego PPK może zostać złożony również za pośrednictwem Serwisu Aegon–net. Zlecenie złożone w Serwisie nie wymaga notarialnego potwierdzenia podpisu. Zlecenie należy wydrukować, podpisać i przesłać na adres Towarzystwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa w innym PPK.

Jeżeli uczestnik PPK chce złożyć pisemną dyspozycję dotyczącą wypłaty transferowej do innego PPK bez pośrednictwa Serwisu Aegon-net, wówczas należy:

1. Wypełnić formularz drukowanymi literami:
- w sekcji Dane uczestnika PPK - wpisać numer rachunku PPK i wskazane dane identyfikujące uczestnika PPK,
- w przypadku posiadania więcej niż jednego PPK, konieczne jest wskazanie rachunków PPK z których ma zostać dokonana wypłata transferowa,
- w sekcji Aktualne dane kontaktowe - wpisać e-mail i numer telefonu, jeśli wcześniej dane te nie zostały podane lub uległy zmianie,
- w sekcji Oświadczenie uczestnika PPK - wpisać nazwę instytucji finansowej, do której ma być dokonana wypłata transferowa oraz numer rachunku bankowego instytucji finansowej prowadzącej PPK, na który ma zostać dokonana wypłata transferowa.

2. Podpisać formularz z notarialnym potwierdzeniem podpisu uczestnika PPK.

3. Przesłać formularz na adres:

Aegon PTE S.A.
ul. Wołoska 5
02-675, Warszawa

Wniosek uczestnika PPK o dokonanie wypłaty transferowej do innego PPK