Ścieżka:

Zmiana danych uczestnika PPK

Uczestnik PPK ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmiany danych identyfikujących, poinformować instytucję finansową o tej zmianie. Obowiązek ten wynika z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Dane identyfikujące uczestnika PPK to: imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, PESEL lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego.

Uwaga - istnieje uproszczona możliwość złożenia wniosku.

Zmian w zakresie danych identyfikujących, z wyłączeniem imienia, numeru PESEL i daty urodzenia, można dokonać również za pośrednictwem Serwisu Aegon–net. Zlecenie zmiany danych złożone w Serwisie nie wymaga notarialnego potwierdzenia podpisu ani przesyłania dokumentu na adres Towarzystwa.

Jeżeli uczestnik PPK chce złożyć pisemne oświadczenie, wówczas należy:

1. Wypełnić formularz drukowanymi literami:
- w sekcji Dane uczestnika PPK - wpisać wskazane dane identyfikujące uczestnika PPK,
- w sekcji Aktualne dane - wpisać wyłącznie dane, które uległy zmianie,
- w sekcji Aktualny adres zamieszkania - w przypadku zmiany wpisać pełny adres,
- w sekcji Aktualny adres korespondencyjny - w przypadku zmiany wpisać pełny adres jeśli jest inny niż adres zamieszkania,
- w sekcji Aktualne dane kontaktowe - wpisać e-mail i numer telefonu, jeśli wcześniej dane te nie zostały podane lub uległy zmianie,
- w przypadku posiadania więcej niż jednego rachunku PPK, zmiany w danych identyfikujących zostaną dokonane na wszystkich rachunkach PPK.

2. Podpisać formularz z notarialnym potwierdzeniem podpisu uczestnika PPK.

3. Przesłać formularz na adres:

Aegon PTE S.A.
ul. Wołoska 5
02-675, Warszawa

Formularz zmiany danych uczestnika PPK