Ścieżka:

Zwrot środków z rachunku PPK

Zwrot – dotyczy wycofania środków zgromadzonych w PPK na wniosek uczestnika PPK przed osiągnięciem przez niego 60. roku życia. Zwrot następuje w formie pieniężnej. Z uwagi na dokonanie zwrotu przed 60. rokiem życia, wypłacane środki zostaną pomniejszone o:
- 30% wartości wpłat finansowanych przez pracodawcę,
- dopłaty od Państwa,
- podatek od zysków kapitałowych.

Uwaga - istnieje uproszczona możliwość złożenia wniosku.

Wniosek uczestnika PPK o zwrot środków może zostać złożony również za pośrednictwem Serwisu Aegon–net. Zlecenie złożone w Serwisie nie wymaga notarialnego potwierdzenia podpisu ani przesyłania dokumentu na adres Towarzystwa.

Jeżeli uczestnik PPK chce złożyć pisemne oświadczenie, wówczas należy:

1. Wypełnić formularz drukowanymi literami:
- w sekcji Dane uczestnika PPK - wpisać numer rachunku i wskazane dane identyfikujące uczestnika PPK,
- w przypadku posiadania więcej niż jednego PPK, wskazać tylko te rachunki, z których ma być dokonany zwrot,
- w sekcji Oświadczenie uczestnika PPK - wpisać numer swojego rachunku bankowego, a także nazwę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do którego zostanie przekazana kwota odpowiadająca 30% wartości wpłat finansowanych przez pracodawcę.

2. Podpisać formularz z notarialnym potwierdzeniem podpisu uczestnika PPK.

3. Przesłać formularz na adres:

Aegon PTE S.A.
ul. Wołoska 5
02-675, Warszawa

Wniosek uczestnika PPK o zwrot środków