Ścieżka:

Wypłata w związku z osiągnięciem 60. roku życia

Uczestnik PPK może złożyć wniosek o wypłatę środków zgromadzonych na rachunku PPK po osiągnięciu 60. roku życia.

Warunki wypłaty:
1. 25% środków zgromadzonych na rachunku PPK wypłacanych jest jednorazowo, chyba że Uczestnik PPK złoży wniosek o wypłatę tych środków pieniężnych w ratach, na zasadach określonych w pkt 2.
2. Pozostałe 75% środków zgromadzonych na rachunku uczestnika PPK wypłacanych jest w co najmniej 120 ratach miesięcznych, chyba że uczestnik PPK, złoży wniosek o wypłatę w mniejszej liczbie rat, co wiąże się z koniecznością uiszczenia zryczałtowanego podatku dochodowego, w myśl art. 30a ust. 1 pkt 11b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Wysokość raty nie może być mniejsza niż 50 zł. Jeżeli wyliczona wysokość pierwszej raty, jest mniejsza niż 50 zł, środki zapisane na Rachunku PPK Uczestnika PPK wypłacone zostaną jednorazowo.
4. Uczestnik PPK może zmienić zadeklarowaną liczbę rat.
5. Jeżeli na podstawie zadeklarowanej liczby rat wypłata środków zgromadzonych w PPK ma trwać co najmniej 10 lat, Uczestnik PPK nie może zmienić zadeklarowanej liczby rat w ten sposób, że po zmianie zadeklarowanej liczby rat wypłata ratalna tych środków będzie trwała krócej niż 10 lat.
6. Jeżeli wysokość pierwszej raty po zmianie, o której mowa w pkt 5, będzie mniejsza niż 50 zł, zmiana zadeklarowanej liczby rat jest niedopuszczalna.

Uwaga: istnieje uproszczona możliwość złożenia wniosku
Wniosek uczestnika PPK o wypłatę środków w związku z osiągnięciem 60. roku życia może zostać złożony również za pośrednictwem Serwisu Aegon–net. Zlecenie złożone w Serwisie nie wymaga notarialnego potwierdzenia podpisu ani przesyłania dokumentu na adres Towarzystwa.

Jeżeli uczestnik PPK chce złożyć pisemne oświadczenie, wówczas należy:

1. Wypełnić formularz drukowanymi literami:
- w sekcji Dane uczestnika PPK - wpisać numer rachunku PPK i wskazane dane identyfikujące uczestnika PPK,
- w przypadku posiadania więcej niż jednego PPK prowadzonego przez dobrowolne fundusze emerytalne zarządzane przez Aegon PTE S.A., konieczne jest wskazanie rachunków PPK z których ma zostać dokonana wypłata,
- w sekcji Aktualne dane kontaktowe - wpisać e-mail i numer telefonu, jeśli wcześniej dane te nie zostały podane lub uległy zmianie,
- w sekcji Oświadczenie uczestnika PPK - zaznaczyć odpowiednie pole:
(1) - w przypadku dokonania wypłaty 25% środków jednorazowo i 75% środków w ratach – dodatkowo należy wpisać liczbę rat,
(2) - w przypadku dokonania wypłaty 100% środków w ratach – dodatkowo należy wpisać liczbę rat,
(3) - w przypadku dokonania wypłaty 100% środków jednorazowo,
oraz wpisać numer rachunku bankowego, na który będzie dokonywana wypłata środków.

Uwaga: złożenie wniosku o wypłatę w mniejszej liczbie rat niż 120, spowoduje konieczność uiszczenia zryczałtowanego podatku dochodowego.

2. Podpisać formularz z notarialnym potwierdzeniem podpisu uczestnika PPK.

3. Przesłać formularz oraz potwierdzenie zawarcia umowy z instytucją do której zostanie dokonana wypłata transferowa na adres:

Aegon PTE S.A.
ul. Wołoska 5
02-675, Warszawa

Wniosek uczestnika PPK o wypłatę środków w związku z osiągnięciem 60. roku życia