Ścieżka:

Wypłata transferowa w związku z osiągnięciem 60. roku życia

Uczestnik PPK może złożyć wniosek o dokonanie wypłaty transferowej na rachunek lokaty terminowej bądź do zakładu ubezpieczeń po osiągnięciu 60. roku życia.

Wniosek uczestnika PPK o dokonanie wypłaty transferowej w związku z osiągnięciem 60. roku życia może zostać złożony również za pośrednictwem Serwisu Aegon–netZlecenie złożone w Serwisie nie wymaga notarialnego potwierdzenia podpisu. Wniosek należy wydrukować, podpisać i przesłać na adres Towarzystwa wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy o prowadzenie rachunku terminowej lokaty albo z zakładem ubezpieczeń.

Jeżeli uczestnik PPK chce złożyć pisemną dyspozycję dotyczącą wypłaty transferowej w związku z osiągnięciem 60. roku życia bez pośrednictwa Serwisu Aegon-net, wówczas należy:

1. Wypełnić formularz drukowanymi literami:
- w sekcji Dane uczestnika PPK - wpisać numer rachunku PPK i wskazane dane identyfikujące uczestnika PPK,
- w przypadku posiadania więcej niż jednego PPK prowadzonego przez dobrowolne fundusze emerytalne zarządzane przez Aegon PTE S.A., konieczne jest wskazanie rachunków PPK z których ma zostać dokonana wypłata transferowa,
- w sekcji Aktualne dane kontaktowe - wpisać e-mail i numer telefonu, jeśli wcześniej dane te nie zostały podane lub uległy zmianie,
- w sekcji Oświadczenie uczestnika PPK - zaznaczyć odpowiednie pole:

(1) - w przypadku dokonania wypłaty transferowej na rachunek lokaty terminowej prowadzony w banku – należy wpisać nazwę banku, numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wypłata transferowa oraz załączyć umowę o prowadzenie lokaty terminowej,
(2) - w przypadku dokonania wypłaty transferowej na rachunek lokaty terminowej prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK) – należy wpisać nazwę SKOK, numer rachunku bankowego SKOK, na który ma zostać dokonana wypłata transferowa oraz załączyć umowę o prowadzenie lokaty terminowej prowadzonej w SKOK,
Wypłata transferowa może być dokonana pod warunkiem, że w umowie o której mowa w pkt (1) lub (2) przewidziano możliwość dysponowania środkami przekazanymi z PPK jedynie w sposób określony w art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. wypłaty w ratach).
(3) - w przypadku dokonania wypłaty do zakładu ubezpieczeń – należy wpisać nazwę oraz numer rachunku bankowego oraz załączyć umowę prowadzoną przez zakład ubezpieczeń, w której przewidziano nabycie prawa do świadczenia okresowego lub dożywotniego po osiągnieciu 60. roku życia.

2. Podpisać formularz z notarialnym potwierdzeniem podpisu uczestnika PPK.

3. Przesłać formularz oraz potwierdzenie zawarcia umowy z instytucją do której zostanie dokonana wypłata transferowa na adres:

Aegon PTE S.A.
ul. Wołoska 5
02-675, Warszawa

Wniosek uczestnika PPK o dokonanie wypłaty transferowej w związku z osiągnięciem 60. roku życia