Ścieżka:

RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych Administratorem danych jest Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowany przez Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 5, 02-675 Warszawa.
Dane kontaktowe

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez:
• adres e-mail: ofe@aegon.pl,
formularz kontaktowy,
• telefonicznie pod numerem 801 218 218 lub 22 640 48 48,
• pisemnie pod adresem siedziby administratora.


We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw klientów wynikających z przetwarzania danych można się kontaktować z wyznaczonym przez administratora inspektorem ochrony danych osobowych, poprzez:

• e-mail IOD-ofe@aegon.pl ,
• pisemnie pod adresem siedziby administratora.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane będą przetwarzane w celu:

  • zawarcia i wykonania umowy o członkostwo w Aegon OFE,
  • wypełniania obowiązków dotyczących przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, w zakresie związanym z przeglądem list sankcyjnych oraz stosowaniem szczególnych środków ograniczających.

Aegon OFE dokonuje przeglądu list sankcyjnych i stosuje szczególne środki organizacyjne na podstawie:

  • obowiązku wynikającego z przepisu prawa; lub/i
  • uzasadnionego interesu administratora w zakresie nieobjętym obowiązkiem prawnym.

Po wyrażeniu dodatkowych, dobrowolnych zgód, dane mogą być również przetwarzane w celach marketingu własnych produktów lub usług przez:

- Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
- inne podmioty z grupy kapitałowej Aegon, tj.:

  • Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 5,
  • Aegon Magyarország Általános Biztosító S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Katowickiej 47,
  • Aegon Services Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Katowickiej 47.
Okres przechowywania danych Dane osobowe zebrane w celu zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.
Dane zebrane dla celów marketingowych będą przetwarzane zgodnie
z prawami osoby, której dane dotyczą, tj. do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, jednak nie dłużej niż czas trwania umowy.
Odbiorcy danych

Administrator może, na podstawie umowy, powierzyć przetwarzanie danych profesjonalnym podmiotom w zakresie prowadzenia rejestru członków Aegon OFE, realizacji wysyłki korespondencji, przechowywania i archiwizacji dokumentów, realizacji wypłat na rzecz osób uprawnionych i usług IT.
Dodatkowo w przypadku wyrażenia zgód marketingowych, dane osobowe mogą być udostępnione:
- Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 5,
- oraz innym podmiotom z grupy kapitałowej Aegon, tj.:

  • Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 5,
  • Aegon Magyarország Általános Biztosító S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Katowickiej 47,
  • Aegon Services Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Katowickiej 47.
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się
w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Prawa osoby, której dane dotyczą Każdej osobie przysługuje prawo:
• dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania,
• do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
• do wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przy czym wycofanie takiej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania pozostałych danych,
• do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w tym również do przesłania tych danych innemu administratorowi danych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu skorzystania z powyższych praw, poza wniesieniem skargi do organu nadzorczego, należy skontaktować się z administratorem danych (Aegon OFE) lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy o członkostwo w Aegon Otwartym Funduszu Emerytalnym.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.