Ścieżka:

Aegon Alfa w ofercie Aegon

11 stycznia 2010

Aegon TU na Życie S.A. wprowadził do oferty nowy ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Aegon Alfa, którego aktywa są w 100% lokowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Aegon Atticus Alfa Derivative Fund.

Nazwa zarejestrowana funduszu to Aegon Atticus Alfa Szarmaztatott Befektetesi Alap.

Aktywami funduszu inwestycyjnego Aegon Atticus Alfa Derivative Fund zarządza Aegon Global Asset Management, a nowy ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Aegon Alfa jest dostępny wyłącznie dla Klientów Aegon.
Fundusz Aegon Atticus Alfa Derivative Fund inwestuje głównie w akcje, indeksy akcyjne, waluty oraz na rynkach towarowych. Fundusz ma możliwość zastosowania dwukrotnej dźwigni finansowej, tzn. może podwoić wartość aktywów - w stosunku do ich wartości wyjściowej - poprzez inwestycje w instrumenty pochodne. Dźwignia finansowa może generować większe zyski, ale także i większe straty.

Fundusz może zajmować zarówno pozycje długie (aby zarabiać na wzrostach), jak i krótkie (aby zarabiać na spadkach).

Dwa główne cele Aegon Atticus Alfa Derivative Fund:

  • dąży do wypracowania stopy zwrotu większej niż stopa wolna od ryzyka (tj. stopa zwrotu z krótkoterminowych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa);
  • dąży do wypracowania rocznych stóp zwrotu w wysokości  15-20% zarówno w czasie hossy, jak i bessy, przy rozsądnym poziomie ryzyka.

W osiągnięciu powyższych celów ma pomóc:

  • zdywersyfikowany portfel instrumentów globalnych;
  • zaawansowane zarządzanie ryzykiem;
  • szybkość i elastyczność na zmieniające się warunki rynkowe.

Aegon Atticus Alfa Derivative Fund jest kierowany do Klientów:

  • którzy akceptują umiarkowany poziom ryzyka;
  • dla których okres inwestycji to minimum 1 rok;
  • którzy nie chcą bądź nie mają czasu śledzić bieżących wydarzeń na rynkach kapitałowych;
  • którzy oczekują średniej rocznej stopy zwrotu w wysokości 15-20%, zarówno w czasie hossy, jak i bessy.