Ścieżka:

Zmiany w ofercie funduszy dostępnych w Aegon

14 czerwca 2012

Komitet Inwestycyjny Aegon TU na Życie S.A. dokonał corocznego przeglądu wyników ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (Fundusze) znajdujących się w ofercie Towarzystwa.

W jego wyniku podjęto decyzję o wprowadzeniu z dniem 18 czerwca 2012 r. do oferty nowych Funduszy, rozszerzających możliwości inwestycyjne naszych Klientów oraz o szerszym udostępnieniu funduszy obecnych dotychczas tylko w wybranych produktach.

Do oferty Towarzystwa wprowadzono 22 dodatkowe Fundusze:

Fundusze nominowane w PLN:

 • UFK – PKO Skarbowy (PLN),
 • UFK - Allianz Aktywnej Alokacji (PLN),
 • UFK - Aegon Akcji Rosyjskich (PLN),
 • UFK - Aegon Akcji Tureckich (PLN),
 • UFK - Arka BZ WBK Energii (PLN),
 • UFK - BPH Globalny Żywności i Surowców (PLN),
 • UFK - PZU Energia Medycyna Ekologia (PLN);

Fundusze nominowane w EUR:

 • UFK - GLG European Equity Alternative (EUR),
 • UFK - Allianz Europe Equity Growth (EUR),
 • UFK - Franklin U.S. Opportunities (EUR),
 • UFK - Fidelity Latin America (EUR),
 • UFK - Fidelity Greater China (EUR),
 • UFK - JPMorgan ASEAN Equity (EUR),
 • UFK - Credit Suisse Equity Global Prestige (EUR),
 • UFK - Fidelity Emerging Markets (EUR);

Fundusze nominowane w USD:

 • UFK - HSBC Global Emerging Markets Bond (USD),
 • UFK - Franklin Income (USD),
 • UFK - GLG European Equity Alternative (USD),
 • UFK - Templeton China (USD),
 • UFK - Franklin India (USD),
 • UFK - Fidelity ASEAN (USD),
 • UFK - BlackRock Emerging Markets (USD).

Listy funduszy dostępnych w ramach poszczególnych produktów będą dostępne po wybraniu danego produktu na stronie internetowej Towarzystwa. Ponadto Klienci Aegon TU na Życie S.A. mogą sprawdzić listę Funduszy dostępnych w ramach posiadanych przez nich programów inwestycyjno-ubezpieczeniowych za pośrednictwem aplikacji Twój Rachunek.

Jednocześnie informujemy, że Komitet Inwestycyjny Aegon podjął decyzję o wycofaniu z dniem 18 czerwca 2012 r. z oferty Towarzystwa niektórych Funduszy. Oznacza to, że od 18 czerwca 2012 r. nie będzie można składać zleceń Transferu oraz zmiany Alokacji Składki do poniższych Funduszy:

Fundusze nominowane w PLN:

 • UFK - BPH Stabilnego Wzrostu (PLN),
 • UFK - Arka BZ WBK Zrównoważony (PLN),
 • UFK - BPH Aktywnego Zarządzania (PLN),
 • UFK - Arka BZ WBK Akcji (PLN),
 • UFK - Idea Akcji (PLN),
 • UFK - Skarbiec - Akcja (PLN),
 • UFK - UniAkcje Małych i Średnich Spółek (PLN),
 • UFK - Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (PLN),
 • UFK - Idea Surowce Plus (PLN);

Fundusze nominowane w EUR:

 • UFK - Aegon Central European Equity (EUR),
 • UFK - BlackRock Continental European Flexible (EUR),
 • UFK - BlackRock US Small & MidCap Opportunities (EUR),
 • UFK - BlackRock Latin American (EUR),
 • UFK - Schroder BRIC (EUR),
 • UFK - JPMorgan Global Focus (EUR),
 • UFK - BlackRock Emerging Markets (EUR),
 • UFK - Schroder Emerging Markets (EUR);

Fundusze nominowane w USD:

 • UFK - Templeton Global Bond (USD),
 • UFK - Templeton Emerging Markets Bond (USD),
 • UFK - Templeton Global Income (USD),
 • UFK - HSBC Chinese Equity (USD),
 • UFK - HSBC Indian Equity (USD),
 • UFK - BlackRock Global SmallCap (USD),
 • UFK - BlackRock Global Opportunities (USD),
 • UFK - JPMorgan Emerging Markets Small Cap (USD).

W razie posiadania środków w wycofywanych Funduszach należy złożyć zlecenie Transferu do innego Funduszu do dnia 18 września 2012 r. Po tym dniu środki zgromadzone w wycofywanych Funduszach zostaną przeniesione do funduszu o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego albo funduszu gwarantowanego, odpowiednio do postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia stosowanych w zawartej umowie ubezpieczenia.

Jeżeli wycofywane Fundusze uwzględnione zostały również w Alokacji Składki, należy dokonać zmiany Alokacji do dnia 18 września 2012 r. Po tym dniu Towarzystwo dokona automatycznej zmiany Alokacji Składki do funduszu o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego albo funduszu gwarantowanego, odpowiednio do postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia stosowanych w zawartej umowie ubezpieczenia.

Zlecenie Transferu oraz zmiany Alokacji Składki można złożyć za pośrednictwem aplikacji internetowej Twój Rachunek lub przesyłając na adres korespondencyjny Towarzystwa wypełniony formularz Zlecenie Alokacji Składki/Transferu środków. Jest on dostępny na stronie www.Aegon.pl w zakładce Strefa Klienta/Inwestycje/Formularze. Transfer oraz zmiana Alokacji Składki zostaną wykonane bezpłatnie i nie zostaną zaliczone do limitu bezpłatnych Transferów i zmian Alokacji Składki, określonego w załączniku do ogólnych warunków ubezpieczeń.

Zmiana oferty inwestycyjnej nie dotyczy umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz umów grupowego ubezpieczenia zawartych przez Polbank EFG S.A. oraz Bank Ochrony Środowiska S.A.