Ścieżka:

Przyjęcie wartości jednostek UFK Idea

18 lipca 2016

Zawiadamiamy, że 11 lipca 2016 roku, ING Bank Śląski S.A. jako likwidator funduszy Inventum Premium SFIO oraz Inventum Parasol FIO opublikował Informację półroczną o stanie likwidacji ww. funduszy oraz wartości aktywów netto na dzień 8 stycznia 2016 roku, dla poszczególnych jednostek uczestnictwa likwidowanych funduszy.

Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. informuje, że przyjmuje wartości jednostek z 8 lipca 2016 roku opublikowane w Informacji półrocznej o stanie likwidacji Inventum Premium SFIO oraz Inventum Parasol FIO, do wyceny wartości aktywów Klientów, którzy ulokowali swoje środki w:

UFK – Idea Premium (PLN),
UFK – Idea Obligacji (PLN),
UFK – Idea Stabilnego Wzrostu (PLN),
UFK - Idea Akcji (PLN),
UFK - Idea Surowce Plus (PLN),
a które to UFK w 100% lokowały aktywa odpowiednio w Inventum Premium SFIO oraz Inventum Parasol FIO.

Przyjęta wycena nie jest ostateczna i ma charakter informacyjny, dostosowany do aktualnie podanych do publicznej wiadomości wycen wartości aktywów likwidowanych funduszy oraz może ulegać dalszym zmianom w trakcie procesu likwidacji. Zgodnie z ogłoszeniem likwidatora przewidywaną datą zakończenia likwidacji jest 8 stycznia 2017 roku. Do czasu zakończenia postępowania likwidacyjnego nie jest możliwe przeprowadzenie jakichkolwiek transakcji związanych z UFK – Idea Premium (PLN), UFK – Idea Obligacji (PLN), UFK – Idea Stabilnego Wzrostu (PLN), UFK - Idea Akcji (PLN), UFK - Idea Surowce Plus (PLN).

Bieżące informacje o kolejnych etapach procesu likwidacji dostępne są na stronie likwidatora www.klienci-inventum.pl oraz na naszej stronie.