Ścieżka:

Przyjęcie wartości jednostek UFK Idea

30 stycznia 2019

Zawiadamiamy, że 25 stycznia 2019 roku, ING Bank Śląski S.A. jako likwidator funduszy Inventum Premium SFIO oraz Inventum Parasol FIO opublikował Informację półroczną o stanie likwidacji ww. funduszy oraz wartości aktywów netto na dzień 8 stycznia 2019 roku dla poszczególnych jednostek uczestnictwa likwidowanych funduszy.

Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. informuje, że przyjmuje wartości jednostek z 8 stycznia 2019 roku opublikowane w Informacji półrocznej o stanie likwidacji Inventum Premium SFIO oraz Inventum Parasol FIO, do wyceny wartości aktywów Klientów, którzy ulokowali swoje środki w:

• UFK – Idea Premium (PLN),

• UFK – Idea Obligacji (PLN),

• UFK – Idea Stabilnego Wzrostu (PLN),

a które to UFK w 100% lokowały aktywa odpowiednio w Inventum Premium SFIO oraz Inventum Obligacji i Inventum Stabilnego Wzrostu działających w ramach Inventum Parasol FIO.

Jednocześnie wyjaśniamy, że ujemna wycena funduszu UFK – Idea Premium (PLN) oznacza, że jednostki uczestnictwa tego funduszu są w rzeczywistości warte „0", przy czym Klienci, którzy ulokowali swoje środki w UFK – Idea Premium (PLN) nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za zobowiązania funduszu w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Przyjęta wycena nie jest ostateczna i ma charakter informacyjny, dostosowany do aktualnie podanych do publicznej wiadomości wycen wartości aktywów likwidowanych funduszy oraz może ulegać dalszym zmianom w trakcie procesu likwidacji. Zgodnie z ogłoszeniem likwidatora przewidywaną datą zakończenia likwidacji jest 8 stycznia 2020 roku. Do czasu zakończenia postępowania likwidacyjnego nie jest możliwe przeprowadzenie jakichkolwiek transakcji związanych z UFK – Idea Premium (PLN), UFK – Idea Obligacji (PLN), UFK – Idea Stabilnego Wzrostu (PLN).

Bieżące informacje o kolejnych etapach procesu likwidacji dostępne są na stronie likwidatora www.klienci-inventum.pl