Ścieżka:

Zmiana nazw ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

28 stycznia 2019

W wyniku zmiany nazw funduszy inwestycyjnych, do których są lokowane aktywa poniższych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, z dniem 11 lutego 2019 r. zmianie ulegają nazwy następujących UFK:

Dotychczasowa nazwa UFK Nowa nazwa UFK Kod UFK
UFK - NN Gotówkowy (PLN) UFK - NN Oszczędnościowy (PLN) NN026PLN
UFK - UniKorona Pieniężny (PLN) UFK - UniKorona Dochodowy (PLN) UNI027PLN
UFK - Investor Płynna Lokata (PLN) UFK - Investor Oszczędnościowy (PLN) INV033PLN
UFK - UniWIBID Plus (PLN) UFK - UniProfit Plus (PLN) UNI157PLN
UFK - Noble Pieniężny (PLN) UFK - Noble Oszczędnościowy (PLN) NOB164PLN
UFK - Skarbiec Depozytowy (PLN) UFK - Skarbiec Dłużny Uniwersalny (PLN) SKA287PLN
UFK - UniEURIBOR (EUR) UFK - UniEuro (EUR) UNI313EUR
UFK - Open Finance Pieniężny (PLN) UFK - Open Finance Oszczędnościowy (PLN) OPN314PLN
UFK - Allianz Lokacyjny (PLN) UFK - Allianz Konserwatywny (PLN) ALL323PLN
UFK - Aviva Depozytowy Plus (PLN) UFK - Aviva Investors Niskiego Ryzyka (PLN) AVI409PLN
UFK - PKO Skarbowy (PLN) UFK - PKO Obligacji Skarbowych (PLN) PKO312PLN
UFK - Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund (USD) UFK - Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market (USD) FTI422USD
UFK - Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (PLN) UFK - Allianz Trezor (PLN) ALZ433PLN
UFK - Quercus Selektywny (PLN) UFK - Quercus Global Balanced (PLN) QUE215PLN

Zmiana nazw funduszy inwestycyjnym jest wynikiem implementacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie funduszy rynku pieniężnego, w ramach którego zakazano używania nazwy „Fundusz Rynku Pieniężnego” lub innych określeń sugerujących, że fundusz ma cechy takiego funduszu. W związku z powyższym UFK z dotychczasowej kategorii funduszy gotówkowych i pieniężnych, zmieniają kategorię na Obligacyjne lub Obligacyjne korporacyjne.

Zmiana nazwy funduszu Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit wiąże się ze zmianą polityki inwestycyjnej funduszu, który po zmianie inwestuje swoje aktywa głównie w krótkoterminowe instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz inne instrumenty dłużne zapewniające konkurencyjne oprocentowanie, emitowane przez inne podmioty o najwyższej wiarygodności. Uprzejmie informujemy, że jeżeli posiadają Państwo środki ulokowane w UFK - Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (PLN) zawsze, w szczególności jeśli nie odpowiada Państwu zmiana polityki inwestycyjnej funduszu, mogą Państwo przenieść środki do innego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, dostępnego w ramach Państwa produktu.

Zmiana nazwy funduszu Quercus Selektywny wiąże się ze zmianą strategii inwestycyjnej funduszu, głównie poprzez rozszerzenie zakresu inwestycji na globalny. Uprzejmie informujemy, że jeżeli posiadają Państwo środki ulokowane w UFK - Quercus Selektywny (PLN) zawsze, w szczególności jeśli nie odpowiada Państwu zmiana strategii inwestycyjnej funduszu, mogą Państwo przenieść środki do innego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, dostępnego w ramach Państwa produktu.