Ścieżka:

RODO

Bezpieczeństwo danych osobowych ma dla nas kluczowe znaczenie. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych w naszych spółkach.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych


Joanna Wojtczak-Mueller
e-mail: iodo@aegon.pl

  

Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. - OFE

Administrator danych Administratorem danych jest Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowany przez Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 5, 02-675 Warszawa.
Dane kontaktowe

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez:
• adres e-mail: ofe@aegon.pl,
formularz kontaktowy,
• telefonicznie pod numerem 801 218 218 lub 22 640 48 48,
• pisemnie pod adresem siedziby administratora.


We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw klientów wynikających z przetwarzania danych można się kontaktować z wyznaczonym przez administratora inspektorem ochrony danych osobowych, poprzez:

• e-mail IOD-ofe@aegon.pl ,
• pisemnie pod adresem siedziby administratora.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane będą przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy o członkostwo w Aegon OFE,
 • wypełniania obowiązków dotyczących przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, w zakresie związanym z przeglądem list sankcyjnych oraz stosowaniem szczególnych środków ograniczających.

Aegon OFE dokonuje przeglądu list sankcyjnych i stosuje szczególne środki organizacyjne na podstawie:

 • obowiązku wynikającego z przepisu prawa; lub/i
 • uzasadnionego interesu administratora w zakresie nieobjętym obowiązkiem prawnym.

Po wyrażeniu dodatkowych, dobrowolnych zgód, dane mogą być również przetwarzane w celach marketingu własnych produktów lub usług przez:

- Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
- inne podmioty z grupy kapitałowej Aegon, tj.:

 • Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 5,
 • Aegon Magyarország Általános Biztosító S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Katowickiej 47,
 • Aegon Services Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Katowickiej 47.
Okres przechowywania danych Dane osobowe zebrane w celu zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.
Dane zebrane dla celów marketingowych będą przetwarzane zgodnie z prawami osoby, której dane dotyczą, tj. do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, jednak nie dłużej niż czas trwania umowy.
Odbiorcy danych

Administrator może, na podstawie umowy, powierzyć przetwarzanie danych profesjonalnym podmiotom w zakresie prowadzenia rejestru członków Aegon OFE, realizacji wysyłki korespondencji, przechowywania i archiwizacji dokumentów, realizacji wypłat na rzecz osób uprawnionych i usług IT.
Dodatkowo w przypadku wyrażenia zgód marketingowych, dane osobowe mogą być udostępnione:
- Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 5,
- oraz innym podmiotom z grupy kapitałowej Aegon, tj.:

 • Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 5,
 • Aegon Magyarország Általános Biztosító S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Katowickiej 47,
 • Aegon Services Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Katowickiej 47.
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się
w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Prawa osoby, której dane dotyczą

Każdej osobie przysługuje prawo:
• dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania,
• do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
• do wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przy czym wycofanie takiej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania pozostałych danych,
• do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w tym również do przesłania tych danych innemu administratorowi danych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W tym celu prosimy

W celu skorzystania z powyższych praw, poza wniesieniem skargi do organu nadzorczego, należy wypełnić formularz wniosku do skorzystania z praw przysługujących osobie, której dane dotycząskontaktować się z administratorem danych (Aegon OFE) lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy o członkostwo w Aegon Otwartym Funduszu Emerytalnym.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. - PPK Pracodawca

Administrator danych Aegon PPK 2025 Dobrowolny Fundusz Emerytalny
Aegon PPK 2030 Dobrowolny Fundusz Emerytalny
Aegon PPK 2035 Dobrowolny Fundusz Emerytalny
Aegon PPK 2040 Dobrowolny Fundusz Emerytalny
Aegon PPK 2045 Dobrowolny Fundusz Emerytalny
Aegon PPK 2050 Dobrowolny Fundusz Emerytalny
Aegon PPK 2055 Dobrowolny Fundusz Emerytalny
Aegon PPK 2060 Dobrowolny Fundusz Emerytalny
reprezentowane przez Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 5, 02-675 Warszawa.
Dane kontaktowe

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez:
• adres e-mail: ppk@aegon.pl,
• telefonicznie pod numerem 801 218 218,
• pisemnie pod adresem siedziby administratora.


We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw klientów wynikających z przetwarzania danych można się kontaktować z wyznaczonym przez administratora inspektorem ochrony danych osobowych, poprzez:

• e-mail IOD@aegon.pl ,
• pisemnie pod adresem siedziby administratora.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • realizacji umowy o zarządzanie PPK oraz umożliwienia administratorowi umowy składania i odbierania w imieniu podmiotu zatrudniającego oświadczeń w zakresie wykonywania umowy o zarządzanie PPK, na zasadach określonych w „Regulaminie do umowy o zarządzanie PPK przez Fundusze reprezentowane przez Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.” oraz w „Regulaminie korzystania z Serwisu e-PPK”;
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych wynikających, m.in. z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2215).
Okres przechowywania danych Dane osobowe zebrane w celu zawarcia i realizacji umowy o zarządzanie PPK będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.
Odbiorcy danych

Administrator może, na podstawie umowy, powierzyć przetwarzanie danych osobowych profesjonalnym podmiotom, takim jak: agent transferowy, podmiotom pośredniczącym przy zawarciu Umowy o zarządzanie PPK z podmiotem zatrudniającym, podmiotom świadczącym usługi księgowe, informatyczne oraz usługi marketingowe na rzecz Towarzystwa i Funduszy, biegłym rewidentom w związku z audytem sprawozdań finansowych Towarzystwa i Funduszy.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się
w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Prawa osoby, której dane dotyczą

Administratorowi umowy przysługuje prawo:

 • dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu skorzystania z powyższych praw, poza wniesieniem skargi do organu nadzorczego, należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu umożliwienia administratorowi umowy składania i odbierania w imieniu podmiotu zatrudniającego oświadczeń w zakresie wykonywania umowy o zarządzanie PPK. Konsekwencją niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie uniemożliwienie Funduszom świadczenia usług na rzecz podmiotu zatrudniającego lub konieczność wskazania przez podmiot zatrudniający innego administratora umowy.

Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. - PPK Uczestnik

Administrator danych Aegon PPK 2025 Dobrowolny Fundusz Emerytalny
Aegon PPK 2030 Dobrowolny Fundusz Emerytalny
Aegon PPK 2035 Dobrowolny Fundusz Emerytalny
Aegon PPK 2040 Dobrowolny Fundusz Emerytalny
Aegon PPK 2045 Dobrowolny Fundusz Emerytalny
Aegon PPK 2050 Dobrowolny Fundusz Emerytalny
Aegon PPK 2055 Dobrowolny Fundusz Emerytalny
Aegon PPK 2060 Dobrowolny Fundusz Emerytalny
reprezentowane przez Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 5, 02-675 Warszawa.
Dane kontaktowe

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez:
• adres e-mail: ppk@aegon.pl,
• telefonicznie pod numerem 801 218 218,
• pisemnie pod adresem siedziby administratora.


We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw klientów wynikających z przetwarzania danych można się kontaktować z wyznaczonym przez administratora inspektorem ochrony danych osobowych, poprzez:

• e-mail IOD@aegon.pl ,
• pisemnie pod adresem siedziby administratora.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane będą przetwarzane w celu:

• zawarcia i wykonania umowy o prowadzenie PPK,

• wypełniania obowiązków dotyczących przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, w zakresie związanym z przeglądem list sankcyjnych oraz stosowaniem szczególnych środków ograniczających.

Administrator danych dokonuje przeglądu list sankcyjnych i stosuje szczególne środki organizacyjne na podstawie:

• obowiązku wynikającego z przepisu prawa; lub / i

• uzasadnionego interesu administratora w zakresie nieobjętym obowiązkiem prawnym.

Po wyrażeniu dodatkowych, dobrowolnych zgód, dane mogą być również przetwarzane w celach marketingu własnych produktów lub usług przez:

• Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.,

• inne podmioty z grupy kapitałowej Aegon, tj.:
- Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 5,
- Aegon Magyarország Általános Biztosító S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Katowickiej 47,
- Aegon Services Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Katowickiej 47.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe zebrane w celu zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.

Dane zebrane dla celów marketingowych będą przetwarzane zgodnie z prawami osoby, której dane dotyczą, tj. do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, jednak nie dłużej niż czas trwania umowy.

Odbiorcy danych

Administrator może, na podstawie umowy, powierzyć przetwarzanie danych profesjonalnym podmiotom w zakresie prowadzenia rejestru uczestników, realizacji wysyłki korespondencji, przechowywania i archiwizacji dokumentów, realizacji wypłat i usług IT. Dodatkowo w przypadku wyrażenia zgód marketingowych, dane osobowe mogą być udostępnione:
• Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 5, oraz innym podmiotom z grupy kapitałowej Aegon, tj.:
• Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 5,
• Aegon Magyarország Általános Biztosító S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Katowickiej 47,
• Aegon Services Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Katowickiej 47.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Prawa osoby, której dane dotyczą

Każdej osobie przysługuje prawo:
• dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania,
• do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
• do wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przy czym wycofanie takiej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania pozostałych danych,
• do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w tym również do przesłania tych danych innemu administratorowi danych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W celu skorzystania z powyższych praw, poza wniesieniem skargi do organu nadzorczego, należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy o prowadzenie PPK.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. - PPK Sprzedawca

Administrator danych Aegon PPK 2025 Dobrowolny Fundusz Emerytalny
Aegon PPK 2030 Dobrowolny Fundusz Emerytalny
Aegon PPK 2035 Dobrowolny Fundusz Emerytalny
Aegon PPK 2040 Dobrowolny Fundusz Emerytalny
Aegon PPK 2045 Dobrowolny Fundusz Emerytalny
Aegon PPK 2050 Dobrowolny Fundusz Emerytalny
Aegon PPK 2055 Dobrowolny Fundusz Emerytalny
Aegon PPK 2060 Dobrowolny Fundusz Emerytalny
reprezentowane przez Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 5, 02-675 Warszawa.
Dane kontaktowe

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez:
• adres e-mail: ppk@aegon.pl,
• telefonicznie pod numerem 801 218 218,
• pisemnie pod adresem siedziby administratora.


We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw klientów wynikających z przetwarzania danych można się kontaktować z wyznaczonym przez administratora inspektorem ochrony danych osobowych, poprzez:

• e-mail IOD@aegon.pl ,
• pisemnie pod adresem siedziby administratora.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania czynności zmierzających do zawierania umów o zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK na zasadach ogólnych określonych w „Regulaminie korzystania z Serwisu e-PPK”.

Okres przechowywania danych Dane osobowe zebrane w celu wykonania czynności zmierzających do zawierania umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK będą przetwarzane przez okres 6 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym przedstawiciel zaprzestał wykonywania czynności zmierzających do zawierania umów o zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK oraz pobierania wynagrodzenia z tego tytułu.
Odbiorcy danych

Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych agentowi transferowemu świadczącemu usługi w zakresie prowadzenia i obsługi rejestru PPK.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Prawa osoby, której dane dotyczą

Przedstawicielowi ds. PPK przysługuje prawo:

 • dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu skorzystania z powyższych praw, poza wniesieniem skargi do organu nadzorczego, należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu umożliwienia przedstawicielowi wykonania czynności zmierzających do zawierania umów o zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK.

Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. - PPK osoba rejestrująca umowę

Administrator danych Aegon PPK 2025 Dobrowolny Fundusz Emerytalny
Aegon PPK 2030 Dobrowolny Fundusz Emerytalny
Aegon PPK 2035 Dobrowolny Fundusz Emerytalny
Aegon PPK 2040 Dobrowolny Fundusz Emerytalny
Aegon PPK 2045 Dobrowolny Fundusz Emerytalny
Aegon PPK 2050 Dobrowolny Fundusz Emerytalny
Aegon PPK 2055 Dobrowolny Fundusz Emerytalny
Aegon PPK 2060 Dobrowolny Fundusz Emerytalny
reprezentowane przez Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 5, 02-675 Warszawa.
Dane kontaktowe

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez:
• adres e-mail: ppk@aegon.pl,
• telefonicznie pod numerem 801 218 218,
• pisemnie pod adresem siedziby administratora.


We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw klientów wynikających z przetwarzania danych można się kontaktować z wyznaczonym przez administratora inspektorem ochrony danych osobowych, poprzez:

• e-mail IOD@aegon.pl ,
• pisemnie pod adresem siedziby administratora.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
• doprowadzenia do zawarcia umowy o zarządzanie PPK,
• wypełnienia obowiązków prawnych wynikających, m.in. z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2215).

Okres przechowywania danych Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym zaprzestano wykonywania czynności związanych z zawieraniem umów o zarządzanie PPK.
Odbiorcy danych

Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych profesjonalnym podmiotom, takim jak: agent transferowy, podmiotom pośredniczącym przy zawarciu Umowy o zarządzanie PPK z podmiotem zatrudniającym, podmiotom świadczącym usługi księgowe, informatyczne oraz usługi marketingowe na rzecz Towarzystwa i Funduszy, biegłym rewidentom w związku z audytem sprawozdań finansowych Towarzystwa i Funduszy.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobie przysługuje prawo:

 • dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przeniesienia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu skorzystania z powyższych praw, poza wniesieniem skargi do organu nadzorczego, należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu wprowadzenia danych rejestracyjnych oraz podejmowania czynności związanych z zawarciem umowy o zarządzanie PPK.

Aegon Services Sp. z o.o.

Administrator danych Administratorem danych jest Aegon Services Sp. z o.o. z siedzibą
w Chorzowie przy ul. Katowickiej 47.
Dane kontaktowe

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez:
• e-mail: kontakt@aegon.pl
• formularz kontaktowy na stronie:
https://www.aegon.pl/Strona-glowna/Kontakt/Wyslij-wiadomosc/
• telefonicznie pod numerem: 801 300 900 lub +48 22 592 10 00
• pisemnie na adres siedziby administratora:
Aegon Centrum Operacyjne,
ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów.


Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez:
• e-mail: IOD-ss@aegon.pl
• formularz kontaktowy na stronie:
https://www.aegon.pl/Strona-glowna/Kontakt/Wyslij-wiadomosc/
• pisemnie na adres siedziby administratora:
Aegon Services Sp. z o.o.,
ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane dla celów marketingowych, w tym celów analitycznych i profilowania a po wyrażeniu dodatkowej zgody, także w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez podmioty z grupy Aegon, tj.:
• Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 5,
• Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A
z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 5
• Aegon Magyarország Általános Biztosító S.A. Oddział w Polsce
z siedzibą w Chorzowie (41-500) przy ul. Katowickiej 47,
• oraz Aegon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 5.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Tworzony profil będzie dotyczył Pani/Pana preferencji lub domniemanych potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych oraz innych produktów finansowych.

Okres przechowywania danych Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez:
• Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 5,
• Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A
z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 5
• Aegon Magyarország Általános Biztosító S.A. Oddział w Polsce
z siedzibą w Chorzowie (41-500) przy ul. Katowickiej 47,
• oraz Aegon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 5.
Odbiorcy danych

W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom z grupy kapitałowej Aegon, tj.:
• Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 5,
• Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A
z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 5
• Aegon Magyarország Általános Biztosító S.A. Oddział w Polsce
z siedzibą w Chorzowie (41-500) przy ul. Katowickiej 47,
• oraz Aegon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 5.

Ponadto, Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. - dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Prawa osoby, której dane dotyczą Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W tym celu prosimy wypełnić formularz wniosku do skorzystania z praw przysługujących osobie, której dane dotyczą.

Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jako że Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Administrator danych Administratorem danych jest Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 5.
Dane kontaktowe

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez:
• e-mail: kontakt@aegon.pl
• formularz kontaktowy na stronie:
https://www.aegon.pl/Strona-glowna/Kontakt/Wyslij-wiadomosc/
• telefonicznie pod numerem: 801 300 900 lub +48 22 592 10 00
• pisemnie na adres siedziby administratora:
Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Wołoska 5, 02-675, Warszawa.


Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez:
• e-mail: IOD-ss@aegon.pl
• formularz kontaktowy na stronie:
https://www.aegon.pl/Strona-glowna/Kontakt/Wyslij-wiadomosc/
• pisemnie na adres siedziby administratora:
Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 
ul. Wołoska 5, 02-675, Warszawa.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane dla celów marketingowych, w tym celów analitycznych i profilowania a po wyrażeniu dodatkowej zgody, także w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez podmioty z grupy Aegon, tj.:
• Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 5,
• Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A
z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 5
• Aegon Magyarország Általános Biztosító S.A. Oddział w Polsce
z siedzibą w Chorzowie (41-500) przy ul. Katowickiej 47,
• oraz Aegon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 5.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Tworzony profil będzie dotyczył Pani/Pana preferencji lub domniemanych potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych oraz innych produktów finansowych.

Okres przechowywania danych Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez:
• Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 5,
• Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A
z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 5
• Aegon Magyarország Általános Biztosító S.A. Oddział w Polsce
z siedzibą w Chorzowie (41-500) przy ul. Katowickiej 47,
• oraz Aegon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 5.
Odbiorcy danych

W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom z grupy kapitałowej Aegon, tj.:
• Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 5,
• Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A
z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 5
• Aegon Magyarország Általános Biztosító S.A. Oddział w Polsce
z siedzibą w Chorzowie (41-500) przy ul. Katowickiej 47,
• oraz Aegon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 5.

Ponadto, Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. - dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Prawa osoby, której dane dotyczą Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W tym celu prosimy wypełnić formularz wniosku do skorzystania z praw przysługujących osobie, której dane dotyczą.

Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jako że Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Aegon Ubezpieczenia Majątkowe

Administrator danych Administratorem danych jest Aegon Magyarország Általános Biztosító S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Katowickiej 47.
Dane kontaktowe

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez:
• adres e-mail kontakt@aegon.pl
• formularz kontaktowy na stronie
https://www.aegon.pl/Strona-glowna/Kontakt/Wyslij-wiadomosc/
• telefonicznie pod numerem 801 300 900 lub +48 22 592 10 00
• pisemnie na adres siedziby administratora:
Aegon Centrum Operacyjne
ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez:
• e-mail IOD-hh@aegon.pl,
• formularz kontaktowy na stronie https://www.aegon.pl/Strona-glowna/Kontakt/Wyslij-wiadomosc/,
• pisemnie na adres:
Aegon Magyarország Általános Biztosító S.A. Oddział w Polsce,
ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
• zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy ubezpieczenia - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na administratorze,
• marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora,
w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług,
• udostępnienia danych osobowych podmiotom z grupy kapitałowej Aegon
w celach marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda,
• wypełniania przez administratora danych obowiązków związanych
z raportowaniem FATCA/CRS – podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami;
• dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń,
• podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przeciwdziałania i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę zakładu ubezpieczeń,
• reasekuracji ryzyk – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z umową zawartą z Panią/Panem.

Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia, przepisów wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Administrator danych przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

Administrator danych przestanie wcześniej przetwarzać dane w celu ich udostępnienia podmiotom z grupy kapitałowej Aegon jeżeli wycofa Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych w tym celu.
Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione zakładom reasekuracji.

W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom innym podmiotom grupy kapitałowej Aegon tj.
• Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 5,
• Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A
z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 5,
• Aegon Services Sp. z o.o. z siedzibą
w Chorzowie (41-500), przy ul. Katowickiej 47,
• Aegon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 5.

Ponadto, Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. - dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, agencjom marketingowym, czy też agentom ubezpieczeniowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem
i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W tym celu prosimy wypełnić formularz wniosku do skorzystania z praw przysługujących osobie, której dane dotyczą.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia
i wykonywania umowy ubezpieczenia lub przetwarzane na podstawie zgody
– przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się
z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka). Decyzje te będą dotyczyły wysokości składki ubezpieczeniowej. Decyzje będą podejmowane na podstawie Pani/Pana danych podanych w kwestionariuszu. Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego zawarcia z Panią/Panem umowy ubezpieczenia. Na podstawie automatycznej oceny ryzyka ubezpieczeniowego będzie wyliczona wysokość składki ubezpieczeniowej.

W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji dotyczących wysokości składki ubezpieczeniowej, ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka (tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez człowieka).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do rozpatrzenia Wniosku oraz zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia,
a także do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.