Ścieżka:

Reklamacje dotyczące działalności OFE

Reklamacje dotyczące działalności OFE

1. Reklamacje mogą być składane:

  • pisemnie na adres Funduszu: ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa
  • bezpośrednio w siedzibie Funduszu, znajdującej się pod adresem powyżej,
  • za pośrednictwem faksu: 22 490 20 80,
  • telefonicznie za pośrednictwem infolinii 801 218 218 lub 22 640 48 48,
  • drogą elektroniczną na adres ofe@aegon.pl.

2. Składając reklamację należy podać swoje dane pozwalające na identyfikację i udzielenie odpowiedzi, a więc co najmniej:

  • imię i nazwisko,
  • PESEL,

oraz ewentualnie:

  • dane kontaktowe: telefon, adres e-mail.

3.Reklamacje są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ciągu 30 dni, klient jest informowany o przyczynie opóźnienia oraz okolicznościach, które muszą jeszcze zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji. Klient jest informowany również o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

4. Złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy jej rozpatrzenie.

5. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana postaci papierowej. Dostarczenie odpowiedzi pocztą elektroniczną jest możliwe wyłącznie na wniosek klienta.

6. Na prośbę klienta Fundusz potwierdza otrzymanie reklamacji na piśmie lub w inny sposób, uzgodniony z klientem.

7. W przypadku braku satysfakcjonującej odpowiedzi, można złożyć reklamację na działalność Funduszu do Komisji Nadzoru Finansowego lub do Rzecznika Finansowego. Możliwe jest również wystąpienie z powództwem do właściwego sądu powszechnego. W razie nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji, treść odpowiedzi zawierać będzie informację o sądzie miejscowo właściwym do rozpoznania sprawy.

8. Fundusz dąży do ugodowego zakończenia postępowania reklamacyjnego mając na uwadze interes wszystkich członków Funduszu.


Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.