Ścieżka:

Zmiana danych

Obowiązek zmiany danych członka Funduszu wynika z przepisów prawa.

Błędne lub nieaktualne dane adresowe uniemożliwiają Funduszowi kontakt z Klientem.

Fundusz ma obowiązek wysłać raz do roku informację o środkach zgromadzonych na rachunku i jeżeli posiadamy nieprawidłowy adres, informacja ta może dostać się w ręce niepowołanej osoby.

Zmiana imienia, nazwiska lub adresu zamieszkania możliwa jest na podstawie pisemnego, samodzielnie sporządzonego oświadczenia lub przy wykorzystaniu formularza zmiany danych (Z2), udostępnianego przez nasz Fundusz. W celu poprawnej identyfikacji, na przesyłanym oświadczeniu powinno być umieszczone imię i nazwisko oraz numer PESEL (ewentualnie numer rachunku). Podpisane oświadczenie należy przesłać na adres Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Formularz Z2

Ważna jest również aktualizacja pozostałych danych. Niektóre z nich, takie jak wymienione poniżej, mogą być zgłoszone za pośrednictwem infolinii Aegon OFE:

  • adres do korespondencji,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • informacja o zmianie stosunków majątkowych.