Ścieżka:

Zmiana stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami

Fundusz należy powiadomić o zmianie stosunków majątkowych, mającej wpływ na środki zgromadzone na rachunku w Funduszu np. zawarcie związku małżeńskiego czy rozwód.

Zgodnie z ustawą z 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, członek otwartego funduszu emerytalnego ma obowiązek zawiadomienia Fundusz o każdej zmianie uregulowań stosunków majątkowych, o ile taka zmiana obejmuje środki zgromadzone na jego rachunku.

Zmiana taka następuje np. po zawarciu związku małżeńskiego, zmianie istniejących stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami i rozwodzie.

Dopuszczalna jest forma telefoniczna powiadomienia. Po zawiadomieniu o zmianie stosunków majątkowych, w szczególnych przypadkach, Fundusz może zwrócić się z żądaniem przedstawienia dokumentów potwierdzających tę zmianę i w zależności od sytuacji, może to być odpowiednio:

 • prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające:
  - rozwód,
  - separację,
  - wyłączenie lub ograniczenie ustawowej wspólności majątkowej,
  - unieważnienie małżeństwa,
  - ubezwłasnowolnienie jednego ze współmałżonków,
  - ogłoszenie upadłości jednego ze współmałżonków,
 • małżeńska umowa majątkowa wyłączająca lub ograniczająca ustawową wspólność majątkową, sporządzona wyłącznie w formie aktu notarialnego, lub
 • odpis aktu małżeństwa zawierający informację o zmianie stosunków majątkowych z określeniem daty uprawomocnienia się tego zdarzenia (np. separacja).