Ścieżka:

Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne dotyczące stron www

Wszelkie materiały, grafiki oraz teksty zamieszczone na stronach internetowych stanowią własność Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A., Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., Aegon Ubezpieczenia Majątkowe Oddział w Polsce, Aegon Services Sp. z o.o. albo Aegon N.V. i podlegają ochronie prawnej. Ich kopiowanie, rozpowszechnianie, publikowanie bez pisemnej zgody Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A., Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A., Aegon Ubezpieczenia Majątkowe Oddział w Polsce, Aegon Services Sp. z o.o. albo Aegon N.V. jest zabronione. Wszelkie prawa do zdjęć zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej są zastrzeżone.

***

Programy inwestycyjne. Programy inwestycyjne oferowane przez Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (dalej zwane Towarzystwem) stanowią formę lokowania środków w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe zarządzane przez Towarzystwo. Aktywa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych są inwestowane w fundusze inwestycyjne działające na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.

Fundusze. Na stronach www prezentujemy Państwu ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (zwane dalej funduszami) dostępne w ramach ubezpieczeniowych programów inwestycyjnych oferowanych przez Towarzystwo i jego Partnerów.

Jednocześnie informujemy, że Towarzystwo nie prowadzi doradztwa inwestycyjnego i nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem składek w fundusze. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym. Inwestycje w fundusze są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanego kapitału. Dotychczasowe wyniki funduszy nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Oznacza to, że wartość rachunku ubezpieczającego może być niższa od sumy tej części składek, która została ulokowana w funduszu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, ogólnych warunków ubezpieczenia i regulaminów funduszy.

W odniesieniu do Funduszu Gwarantowanego Aegon, Towarzystwo gwarantuje przyrost wartości jednostki uczestnictwa określony procentowo w skali rocznej dla każdego kwartału kalendarzowego oraz dla każdego roku kalendarzowego.

W Ogólnych warunkach ubezpieczeń, regulaminach funduszy oraz programach symulacyjnych opisane są poszczególne aspekty Programu inwestycyjnego. Uprzejmie prosimy Państwa o zapoznanie się z tymi dokumentami przed zawarciem umowy ubezpieczenia w oparciu o Program inwestycyjny. Stosowne materiały oraz ich kopie można otrzymać od Specjalistów ds. programów inwestycyjnych oraz naszych Partnerów.

Aktywa zgromadzone w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych Towarzystwa są zarządzane na jego zlecenie przez Aegon Global Asset Management.

Programy inwestycyjne Aegon są oferowane w ramach umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Zawierając umowę ubezpieczenia w oparciu o jeden z programów inwestycyjnych Aegon, Ubezpieczający nie nabywa prawa własności jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Towarzystwo nie pośredniczy w nabywaniu i umarzaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych ani też w żaden inny sposób nie reprezentuje tych funduszy. Towarzystwo nabywa jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych we własnym imieniu w celu pokrycia rezerw stanowiących pokrycie zobowiązań z tytułu zawartych umów ubezpieczenia, które wyrażone jest w jednostkach uczestnictwa odpowiadających im ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

*** 

Zgodnie z wymogami ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 roku oraz Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/68/WE z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie reasekuracji oraz zmieniająca dyrektywy Rady 73/239/EWG, 92/49/EWG, a także dyrektywy 98/78/WE i 2002/83/WE z 16-11-2005 (DY), Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. monitoruje, gromadzi i uaktualnia dane uzasadniające zastosowanie kryterium płci jako decydującego czynnika aktuarialnego.

Ubezpieczenia na życie opierają się na modelach pozwalających określić losową szkodowość, której zmienność zależy od tego, jak długo będzie żył ubezpieczony (dotyczy to zarówno ryzyka objętego ubezpieczeniami na życie, dożycie, jak i ubezpieczeniami rentowymi). Rozkład zmiennej losowej określającej wiek w momencie śmierci jest standardowo ujęty w tzw. tablicach trwania życia. W warunkach polskich ryzyko śmierci i jego zależność od płci odzwierciedlają statystyki publikowane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), z których wynika zróżnicowanie prawdopodobieństwa zgonu kobiet i mężczyzn w tym samym wieku.

Aegon TU na Życie S.A. dokonuje zróżnicowania składek według kryterium płci przy ubezpieczeniach na życie i dożycie oraz ubezpieczeniach rentowych. Aegon TU na Życie S.A. ocenia ryzyko m.in. w oparciu o zaprezentowane dane statystyczne publikowane przez GUS.

Zróżnicowanie składki w produktach Aegon TU na Życie S.A. ze względu na płeć jest wynikiem obiektywnej i nie dyskryminującej oceny ryzyka śmiertelności lub długowieczności.