Ścieżka:

Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne dotyczące strony www.aegon.pl.

Wszelkie materiały, grafiki oraz teksty zamieszczone na niniejszej stronie internetowej stanowią własność Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A., Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., Aegon Ubezpieczenia Majątkowe Oddział w Polsce, Aegon Services Sp. z o.o. albo Aegon N.V. i podlegają ochronie prawnej. Ich kopiowanie, rozpowszechnianie, publikowanie bez pisemnej zgody Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A., Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A., Aegon Ubezpieczenia Majątkowe Oddział w Polsce, Aegon Services Sp. z o.o. albo Aegon N.V. jest zabronione. Wszelkie prawa do zdjęć zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej są zastrzeżone.

***

Programy inwestycyjne. Programy inwestycyjne oferowane przez Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (dalej zwane Towarzystwem) stanowią formę lokowania środków w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe zarządzane przez Towarzystwo. Aktywa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych są inwestowane w fundusze inwestycyjne działające na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.

Fundusze. W niniejszych materiałach prezentujemy Państwu ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (zwane dalej funduszami) dostępne w ramach ubezpieczeniowych programów inwestycyjnych oferowanych przez Towarzystwo i jego Partnerów.

Nasi Przedstawiciele ds. programów inwestycyjnych oraz nasi Partnerzy dysponujący pełnomocnictwem do pośredniczenia przy zawieraniu na rzecz Towarzystwa umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, pomogą Państwu w zdefiniowaniu Państwa potrzeb oraz przedstawią możliwe strategie inwestycyjne.

Jednocześnie informujemy, że Towarzystwo nie prowadzi doradztwa inwestycyjnego i nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem składek w fundusze. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym. Inwestycje w fundusze są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanego kapitału. Dotychczasowe wyniki funduszy nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Oznacza to, że wartość rachunku ubezpieczającego może być niższa od sumy tej części składek, która została ulokowana w funduszu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, ogólnych warunków ubezpieczenia i regulaminów funduszy.

W odniesieniu do Funduszu Gwarantowanego Aegon, Towarzystwo gwarantuje przyrost wartości jednostki uczestnictwa określony procentowo w skali rocznej dla każdego kwartału kalendarzowego oraz dla każdego roku kalendarzowego.

W Ogólnych warunkach ubezpieczeń, regulaminach funduszy oraz programach symulacyjnych opisane są poszczególne aspekty Programu inwestycyjnego. Uprzejmie prosimy Państwa o zapoznanie się z tymi dokumentami przed zawarciem umowy ubezpieczenia w oparciu o Program inwestycyjny. Stosowne materiały oraz ich kopie można otrzymać od Specjalistów ds. programów inwestycyjnych oraz naszych Partnerów.

Aktywa zgromadzone w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych Towarzystwa są zarządzane na jego zlecenie przez Aegon Global Asset Management.

Programy inwestycyjne Aegon są oferowane w ramach umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Zawierając umowę ubezpieczenia w oparciu o jeden z programów inwestycyjnych Aegon, Ubezpieczający nie nabywa prawa własności jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Towarzystwo nie pośredniczy w nabywaniu i umarzaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych ani też w żaden inny sposób nie reprezentuje tych funduszy. Towarzystwo nabywa jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych we własnym imieniu w celu pokrycia rezerw stanowiących pokrycie zobowiązań z tytułu zawartych umów ubezpieczenia, które wyrażone jest w jednostkach uczestnictwa odpowiadających im ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

*** 

W odniesieniu do wygasłych Umów Ubezpieczenia*, korekta Wartości Jednostki Uczestnictwa będzie dokonywana na korzyść Ubezpieczającego, jeżeli wartość korekty dla danego ubezpieczeniowego funduszu, jest większa lub równa, odpowiednio, 100 zł, 100 EUR, 100 USD albo 100 CHF**. Kwota uzyskana w drodze korekty zostanie wypłacona Ubezpieczającemu w terminie 7 dni roboczych od dokonania korekty.

 

* Dotyczy Umów Ubezpieczenia, do których mają zastosowanie Regulaminy Funduszy, Regulamin Funduszu Gwarantowanego Aegon i Regulaminy Portfela Aktywnej Alokacji, w których znajdują się odpowiednie postanowienia, regulujące kwestię dokonywania korekty wartości Jednostek Uczestnictwa Funduszy po wygaśnięciu Umowy Ubezpieczenia.

** W zależności od waluty ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, którego dotyczy korekta.

***

Zgodnie z wymogami ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 roku oraz Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/68/WE z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie reasekuracji oraz zmieniająca dyrektywy Rady 73/239/EWG, 92/49/EWG, a także dyrektywy 98/78/WE i 2002/83/WE z 16-11-2005 (DY), Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. monitoruje, gromadzi i uaktualnia dane uzasadniające zastosowanie kryterium płci jako decydującego czynnika aktuarialnego.

Ubezpieczenia na życie opierają się na modelach pozwalających określić losową szkodowość, której zmienność zależy od tego, jak długo będzie żył ubezpieczony (dotyczy to zarówno ryzyka objętego ubezpieczeniami na życie, dożycie, jak i ubezpieczeniami rentowymi). Rozkład zmiennej losowej określającej wiek w momencie śmierci jest standardowo ujęty w tzw. tablicach trwania życia. W warunkach polskich ryzyko śmierci i jego zależność od płci odzwierciedlają statystyki publikowane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), z których wynika zróżnicowanie prawdopodobieństwa zgonu kobiet i mężczyzn w tym samym wieku.

Wykres prezentujący prawdopodobieństwa zgonu na podstawie Polskich Tablic Trwania Życia z 2007 roku

Wykres prezentujący przeciętne dalsze trwanie życia na podstawie Polskich Tablic Trwania Życia z 2007 roku

Aegon TU na Życie S.A. dokonuje zróżnicowania składek według kryterium płci przy ubezpieczeniach na życie i dożycie oraz ubezpieczeniach rentowych. Aegon TU na Życie S.A. ocenia ryzyko m.in. w oparciu o zaprezentowane dane statystyczne publikowane przez GUS.

Zróżnicowanie składki w produktach Aegon TU na Życie S.A. ze względu na płeć jest wynikiem obiektywnej i nie dyskryminującej oceny ryzyka śmiertelności lub długowieczności.

Trwanie życia w 2007 r. - raport GUS

Ponadto Aegon TU na Życie S.A. różnicuje stawki ze względu na płeć w następujących indywidualnych umowach, w których przedmiotem jest zdrowie ubezpieczonego:

  • Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek całkowitej i trwałej niezdolności ubezpieczonego do pracy
  • Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek pobytu ubezpieczonego w szpitalu
  • Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek operacji medycznej ubezpieczonego
  • Dodatkowe ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania ubezpieczonego.

Wyżej wymienione produkty ubezpieczeniowe pokrywają następujące ryzyka, dla których kryterium płci jest decydujące:

  • Ryzyko powstania całkowitej i trwałej niezdolności
  • Ryzyko pobytu w szpitalu
  • Ryzyko operacji medycznej
  • Ryzyko poważnego zachorowania

Danymi uzasadniającymi zastosowanie kryterium płci do oceny ryzyka trwałej i całkowitej niezdolności są statystyki przedstawione w raporcie „Przestrzenne zróżnicowanie współczynników częstości orzekania o niezdolności do pracy w 2007r." w tabeli nr 2 „Liczba orzeczeń pierwszorazowych ustalających niezdolność do pracy w latach 2000 – 2007 według wieku i płci".

a) Liczba osób, które uzyskały orzeczenie pierwszorazowe ustalające niezdolność do pracy w latach 2000 – 2007 według wieku i płci

Rok Mężczyźni Kobiety
2000 62 492 42 277
2001 51 380 33 011
2002 48 448 29 000
2003 47 142 27 289
2004 42 438 25 134
2005 40 008 23 563
2006 38 420 21 356
2007 36 701 20 477

 Źródło: http://zus.pl/files/Przestrzenne%20zróżnicowanie%20współczynników%20częstości%20orzekania%20o%20niezdolności%20do%20pracy%20w%202007%20r.pdf

b) Struktura procentowa osób, które uzyskały orzeczenie pierwszorazowe ustalające niezdolność do pracy w latach 2000 – 2007 według wieku i płci

Rok Mężczyźni Kobiety
2000 59,60% 40,40%
2001 60,90% 39,10%
2002 62,60% 37,40%
2003 63,30% 36,70%
2004 62,80% 37,20%
2005 62,90% 37,10%
2006 64,30% 35,70%
2007 64,20% 35,80%

 Źródło: http://zus.pl/files/Przestrzenne%20zróżnicowanie%20współczynników%20częstości%20orzekania%20o%20niezdolności%20do%20pracy%20w%202007%20r.pdf


Danymi uzasadniającymi zastosowanie kryterium płci do oceny ryzyka pobytu w szpitalu i operacji medycznej są statystyki zawarte w publikacji Głównego Urzędu Statystycznego „ Stan zdrowia ludności Polski w 2004r." w tabeli IX/2 „Ludność według pobytów w szpitalach z noclegiem".

a) Liczba osób, które przebywały przynajmniej raz w szpitalach z noclegiem w ciągu ostatnich 12 miesięcy

  Mężczyźni Kobiety
Ogółem 18470,30 19703,60
Przebywający w szpitalach z noclegiem w ciągu ostatnich 12 miesięcy 18515 2322,60

Źródło: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_stan_zdrowia_2004.pdf


b) Struktura procentowa osób, które przebywały przynajmniej raz w szpitalach z noclegiem w ciągu ostatnich 12 miesięcy

  Mężczyźni Kobiety
 Ogółem  100%  100%
Przebywający w szpitalach z noclegiem w ciągu ostatnich 12 miesięcy  10%  12%

Źródło: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_stan_zdrowia_2004.pdf


Danymi uzasadniającymi zastosowanie kryterium płci do oceny ryzyka poważnego zachorowania są dane zaprezentowane przez Polski Zakład Higieny – Centrum Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności. Tabele te zawierają badania chorobowości szpitalnej ogólnej z uwzględnieniem płci. Przykładowe dane zostały podane w tabeli poniżej. Współczynniki w tabeli przedstawiają ilość zachorowań ogółem na 10 000 mieszkańców.

  Mężczyźni Kobiety
Nowotwór złośliwy 133 646 151 963
Zawał serca 52 008 31 878

Źródło: http://www.statystyka.medstat.waw.pl/wyniki/TabelaEurostat2009.htm