Ścieżka:

Poradnik ubezpieczeń grupowych

Chcesz się dowiedzieć więcej o grupowych ubezpieczeniach na życie? Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Do kogo skierowane jest ubezpieczenie „Razem w Przyszłość”?

Nasze ubezpieczenie skierowane jest do firm, które zatrudniają co najmniej 3 osoby.

 

Czy każdy pracownik ubezpieczonej firmy może przystąpić do ubezpieczenia?

Ubezpieczonym może zostać każdy pracownik danej firmy, który ukończył 16. rok życia i nie ukończył 70. roku życia, niezależnie od rodzaju umowy o pracę.

 

Czy ubezpieczenie grupowe jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie grupowe jest dobrowolne, jednak towarzystwo przed rozpoczęciem odpowiedzialności może ustalić udział minimalnej liczby ubezpieczonych spośród wszystkich uprawnionych.

 

Jak mogę przystąpić do ubezpieczenia?

Możesz szybko i łatwo przystąpić do ubezpieczenia wypełniając wniosek przez portal internetowy lub składając w swoim dziale kadr wypełnioną deklarację w wersji papierowej.

 

Czy moi najbliżsi mogą zostać objęci ubezpieczeniem grupowym „Razem w Przyszłość”?

Do ubezpieczenia może przystąpić również małżonek, partner i pełnoletnie dzieci ubezpieczonego.

 

Czy ubezpieczenie grupowe zawiera się na całe życie, czy na kilka lat?

Umowa ubezpieczenia jest zawierana na rok i jest automatycznie przedłużana, o ile ubezpieczający (np. pracodawca) lub ubezpieczyciel (towarzystwo ubezpieczeniowe) nie złoży wypowiedzenia.

 

Jaki jest zakres grupowego ubezpieczenia na życie „Razem w Przyszłość”?

Zakres ubezpieczenia oraz wysokości sum ubezpieczenia są ustalane pomiędzy ubezpieczającym (np. pracodawcą) a towarzystwem ubezpieczeniowym na etapie negocjacji. Może zostać ustalony jeden zakres dla wszystkich ubezpieczonych lub kilka różnych opcji do indywidualnego wyboru przez każdego z przystępujących.

 

Czy ochrona jest udzielana tylko w Polsce?

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest na całym świecie, 24 godziny na dobę.

 

Skąd wiem, na jakie zdarzenia jestem ubezpieczona/y?

Po rozpoczęciu ochrony wystawiamy certyfikat potwierdzający ubezpieczenie z wykazem zakresu i sum ubezpieczenia.

 

Czy mogę zmienić zakres ubezpieczenia?

Zakres ubezpieczenia wybierany jest na początku ubezpieczenia i może być zmieniony tylko w rocznicę polisy.

 

Czy mogę ubezpieczyć swoją mamę lub tatę albo rodzeństwo?

W ramach tego ubezpieczenia istnieje możliwość dokupienia ubezpieczenia pośredniego. Oznacza to, że zakres ubezpieczenia pracownika obejmuje również ochronę życia lub zdrowia najbliższych: rodziców, teściów, dzieci, również małżonka i partnera, ale nie obejmuje rodzeństwa.

 

Jaką składkę będę płacić za ubezpieczenie grupowe „Razem w Przyszłość”?

Wysokość składki zostanie ustalona na wstępie przy zawieraniu polisy pomiędzy ubezpieczającym (np. pracodawcą), a ubezpieczycielem (towarzystwem ubezpieczeń). Jeżeli będą do wyboru różne opcje ubezpieczenia, to każda z nich będzie się wiązała z inną składką.

 

Czy składkę za ubezpieczenie opłaca za mnie pracodawca?

Składka za ubezpieczenie opłacana jest za pośrednictwem pracodawcy, który może finansować składkę ze swoich środków w całości lub w części. Jeśli nie zgodzi się jej finansować, to tylko przekazuje składkę za ubezpieczenie do towarzystwa, ale opłacana jest ona ze środków pracownika.

 

Czy muszę pamiętać o przelewie za składkę?

Nie trzeba pamiętać o przelewach, ponieważ przelewu dokonuje pracodawca.

 

Czy do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby zatrudnione na innej umowie niż umowa o pracę?

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby zatrudnione na inną umowę niż umowa o pracę, w tym na umowę zlecenia i zatrudnienie na zasadzie wyboru, mianowania oraz powołania. Ubezpieczający decyduje o tym, określając tzw. kryterium uprawnienia do ubezpieczenia.

 

Czy w przypadku zmiany pracy, gdy u nowego pracodawcy nie będzie ubezpieczenia grupowego, można skorzystać z indywidualnej kontynuacji tego ubezpieczenia?

Tak, jeśli ubezpieczona osoba zmieni pracę, to będzie mogła przystąpić do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia grupowego na warunkach przedstawionych przez towarzystwo.

 

Czy karencje obejmują nowych pracowników?

Jeśli pracownik przystąpi do ubezpieczenia w ciągu pierwszych 3 miesięcy od zawarcia polisy grupowego ubezpieczenia na życie, to nie obejmą go karencje. Jeżeli przystąpi po upływie 3 miesięcy, od daty zatrudnienia, to wtedy karencje mają zastosowanie nawybrane ryzyka, poza ryzykami związanymi z NNW.

 

Czy to ubezpieczenie zastępuje ubezpieczenie w ZUS?

Nie, to ubezpieczenie nie zastępuje ubezpieczenia w ZUS.

 

Ilu uposażonych mogę wyznaczyć?

Nie ma ograniczenia w wyznaczaniu osób uposażonych. Ważne jest, aby łączna suma udziałów uposażenia wynosiła 100%.

 

W jaki sposób mogę uzyskać wypłatę świadczenia z ubezpieczenia grupowego?

W przypadku zajścia tzw. zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną w ramach posiadanej polisy ubezpieczeń grupowych osoba ubezpieczona lub osoba uposażona składa do towarzystwa wniosek o wypłatę świadczenia. Wniosek można wypełnić w formie elektronicznej, poprzez portal internetowy lub formie pisemnej przesłać pocztą. W zależności od rodzaju świadczenia będzie konieczne dołączenie różnych dokumentów, np. aktu zgonu, aktu urodzenia, wypisu ze szpitala.

 

Ile mam czasu na złożenie wniosku o wypłatę świadczenia z polisy grupowego ubezpieczenia na życie?

Wniosek o wypłatę świadczenia można złożyć w ciągu 3 lat od wystąpienia tzw. zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną w ramach ubezpieczenia grupowego.

 

W jaki sposób mogę zmienić dane osobowe lub adresowe?

Dane osobowe/adresowe zmieniane są na podstawie wskazania na formularzu aktualizacji danych. Formularz ten jest dostępny na stronie internetowej towarzystwa. Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć:

- w formie skanu na wskazaną skrzynkę e-mail,

- w wersji papierowej, wysyłając na adres towarzystwa,

- w zakładzie pracy, składając formularz u osoby obsługującej ubezpieczenie.

 

Czy ubezpieczyciel może skierować ubezpieczonego na badania lekarskie? Kto ponosi koszty takiego badania?

Ubezpieczyciel może skierować ubezpieczonego na dodatkowe badania lekarskie wynikające z niestandardowych warunków umowy i pokrywa w związku z tym wszystkie koszty.

 

Czy pracownik może zrezygnować z ubezpieczenia?

Pracownik może w każdym momencie zrezygnować z ubezpieczenia ze skutkiem na koniec najbliższego okresu rozliczeniowego (najczęściej miesiąca kalendarzowego).

 

Co to jest prolongata?

Prolongata to przedłużenie terminu płatności składki z jednoczesnym utrzymaniem ochrony ubezpieczeniowej do 30 dni.