Wybór biegłego rewidenta

13 grudnia 2006 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na biegłego rewidenta Towarzystwa i Funduszu.

Powszechne Towarzystwo Emerytalne Ergo Hestia S.A. informuje, iż 13 grudnia 2006 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na biegłego rewidenta, którego zadaniem będzie przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Ergo Hestia S.A. oraz Otwartego Funduszu Emerytalnego Ergo Hestia za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2006 roku.