Aegon na 8 miejscu

Aegon TU na Życie uplasowal się na 8 miejscu w rankingu 100 największych instytucji finansowych wg przychodów za III kwartał 2007 opublikowanym przez Gazetę Finansową .

Ponadto nasze towarzystwo zajęło 2 miejsce wśród 50 najbardziej dynamicznych instytucji wg dynamiki zysków (731%) oraz 9 wśród 50 najbardziej dynamicznych instytucji wg dynamiki przychodów (88%).

Wyciągnęliśmy dobrą lekcję ze złych praktyk

Michał Biedzki – Do­bre wyniki finansowe spółki są pochodną pozy­cji, którą firma osiągnęła w ciągu siedmiu lat swojej działalności w Polsce. Jest to wynik pracy zespołu ludzi, którzy stworzyli i konsekwentnie realizują założoną na początku strategię. Dynamika roz­woju pozwala stwierdzić, że wykreowaliśmy nowy segment rynku, którego jesteśmy liderem już od kilku lat.

Benchmark dla konkurencji

Często słyszymy, że je­steśmy benchmarkiem dla naszej konkurencji. To cieszy. Okazało się, że idea produktu ubezpie­czeniowego, w którym klient ma wybór spośród kilkudziesięciu funduszy, selektywnie dobranych i zarządzanych przez reno­mowane TFI, szczycących się wynikami powyżej średniej rynkowej, a od tego wycenianych w róż­nych walutach, a więc inwestujących na całym świecie, znalazła spore zainteresowanie wśród klientów. Bogata, stale rozwijana oferta inwesty­cyjna, prawno-podatkowe korzyści wynikające z po­lisy na życie, od początku przyświecająca nam idea przejrzystości produktu i jawności wszystkich kosz­tów, dostęp do rachunku na bieżąco za pomocą Internetu to jest to, co wy­znacza obecnie standardy rynkowe.

Pozytywne nastawienie

Wyniki finansowe to przede wszystkim rezultat rekordowej sprzedaży na­szych produktów. Składa się na nią dobrze zbalansowana dystrybucja przez trzy główne kanały: własnej sieci agencyjnej, współpracujących z nami multiagencji oraz banków. W ostatnim roku podwo­iliśmy wielkość sieci włas­nej. Obecnie mamy ok. 1200 agentów pracują­cych w ponad 30 biurach regionalnych i przedsta­wicielstwach. Rekordy sprzedaży biją też współ­pracujące z nami multiagencje. Jest ich ponad 100. W kanale banko­wym swoją niezmiennie wysoką jakość prezentuje Citi Handlowy, a inne banki próbujemy zara­zić tym sukcesem oraz ideą otwartej architek­tury produktowej. Zrów­noważyliśmy ilość polis ze składką jednorazową i re­gularną, co jest niezwy­kle ważne dla stabilności wyników finansowych w przyszłych latach. Oczy­wiście w osiągnięciu tego sukcesu pomogły nam także dynamiczne wzro­sty osiągane przez rynek kapitałowy i pozytywne nastawienie Polaków do inwestowania. Głów­nym beneficjentem tego trendu są same fundusze inwestycyjne, ale trzeba też stwierdzić, że prawie 5 proc. aktywów trafiło do funduszy właśnie przez nasz produkt.

Koszty w ryzach

Nawet obecnie, kiedy obserwujemy spadki na giełdach poziom naszej sprzedaży jest zadowala­jący. Wynika to z pracy, jaką włożyliśmy w eduka­cję klientów oraz naszych agentów i partnerów bi­znesowych. Wyciągnęliśmy dobrą lekcję ze złych praktyk lat 90. Nasz klient musi dokładnie wiedzieć, jaki produkt kupił i musi umieć z niego korzystać. Z drugiej strony zmusza to nas do stałego rozwoju produktów, kreatywności i wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom klientów i zmianom na rynku. Ten dynamiczny rozwój udało się nam osiągnąć, trzyma­jąc w ryzach koszty ad­ministracyjne związane z prowadzeniem firmy, które wzrastały nieporów­nanie wolniej od wzrostu biznesu. Nasze sukcesy, a także perspektywy roz­woju polskiego rynku są dostrzeżone i doceniane przez Grupę Aegon, która zdecydowała o roz­woju drugiego segmentu biznesowego w Polsce, ja­kim jest wejście na rynek Otwartych Funduszy Emerytalnych. Skutko­wało to akwizycją jednego z mniejszych funduszy i utworzeniem Aegon PTE. Obecnie w Komi­sji Nadzoru Finansowego czeka już wniosek o zgodę  na przyłączenie kolejnego Towarzystwa. Jeśli taka zgoda zostanie wydana, to, mając trzecią pozycje wśród firm ubezpieczeń na życie Aegon stałby się piątym co do wielkości OFE na naszym rynku.  .

Autor jest Prezesem Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.