Stopa Funduszu Gwarantowanego w II kwartale 2007

Zarząd Towarzystwa uchwalił Kwartalną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa w II kwartale 2007 roku na poziomie 2,2% w stosunku rocznym.