Uchwała o podniesieniu kapitału Aegon PTE S.A. i połączeniu z PTE Skarbiec Emerytura S.A.

NWZA Aegon PTE S.A. podjęło uchwałę podniesieniu i kapitału i połączeniu z PTE Skarbiec-Emerytura S.A.

Zarząd Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Spółka Akcyjna informuje, że 26 października 2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o połączeniu Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Spółki Akcyjnej z Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym Skarbiec-Emerytura Spółka Akcyjna w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Skarbiec-Emerytura Spółka Akcyjna na Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna, z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Spółka Akcyjna z kwoty 55.544.000 złotych do kwoty 110.356.000 złotych, w drodze emisji nowych akcji imiennych, które zostaną wydane jedynemu akcjonariuszowi Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Skarbiec-Emerytura S.A. tj. BRE Bank Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie.

Uchwała o połączeniu Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym Skarbiec-Emerytura S. A. wywoła skutki prawne pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie. Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A .