Zmiana depozytariusza Aegon OFE

Zarząd Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Spółka Akcyjna informuje, że nastąpiła zmiana depozytariusza Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego.

W wyniku decyzji o połączeniu Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie z Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Krakowie nastąpiło przejęcie klientów instytucjonalnych Banku BPH S.A. przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. i wstąpienie przez ten Bank w prawa i obowiązki depozytariusza Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego. W związku z połączeniem obu banków zaistniała konieczność zmiany Statutu Funduszu w zakresie wskazania danych banku pełniącego rolę Depozytariusza Funduszu.

W dniu 28 września 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Spółka Akcyjna uchwałą nr 1 (19/2007) z dokonało zmiany § 16 ustęp 1 Statutu Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego, który otrzymał następujące brzmienie:

 „1. Depozytariuszem Funduszu jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 53/57, (00-950) Warszawa.”.

Zarząd Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. informuje ponadto, że 24 października 2007 r. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na zmianę Depozytariusza Funduszu, którym został Bank Pekao S.A.  oraz na zmianę § 16 ust. 1 Statutu Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego i decyzją z tego samego dnia zezwoliła na skrócenie terminu wejścia ich w życie w ten sposób, że zmiana § 16 ustęp 1 Statutu wejdzie życie w dniu ogłoszenia, nie wcześniej jednak niż w dniu zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, w związku z przeniesieniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Al. Pokoju 1, na Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 53/57.

Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. informuje, że w dniu 30 listopada 2007 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w rejestrze przedsiębiorców, wobec czego zmiana § 16 ustęp 1 Statutu Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego weszła w życie z dniem jej publikacji w dzienniku Rzeczpospolita, tj. 4 grudnia 2007 r.