Stopa Funduszu Gwarantowanego Aegon w III kwartale 2008

Zarząd Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwalił Kwartalną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa w Funduszu Gwarantowanym w III kwartale 2008 roku na poziomie 3,5% w stosunku rocznym.