Stopa Funduszu Gwarantowanego Aegon w IV kwartale 2008

Zarząd Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwalił Kwartalną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa w Funduszu Gwarantowanym w IV kwartale 2008 roku na poziomie 3,5% w stosunku rocznym.