Czasowe zawieszenie transakcji w funduszach DWS

DWS TFI S.A. tymczasowo zawiesił zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus, DWS Polska FIO Płynna Lokata i DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych.

W związku z decyzją DWS TFI S.A. o tymczasowym zawieszeniu zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus, DWS Polska FIO Płynna Lokata, DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych, Aegon TU na Życie S.A. zawiesił transakcje do ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, które lokują swoje aktywa w ww. fundusze.

Oznacza to, że do ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych DWS Płynna Lokata Plus, DWS Płynna Lokata i DWS Dłużnych Papierów Wartościowych nie będzie można alokować składki i dokonywać transferu środków oraz wypłacać i transferować z nich środków. Aegon TU na Życie S.A. podjęło ze swej strony działania mające na celu wyjaśnienie powyższej sytuacji. Z informacji uzyskanych z DWS TFI S.A. wynika, że powyższa sytuacja będzie trwać nie dłużej niż dwa tygodnie. Jednocześnie informujemy, że transakcje, które z tego powodu zostały wstrzymane, zostaną zrealizowane po ustaniu ograniczenia, przy odpowiednim zastosowaniu terminów wynikających z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Za ewentualne niedogodności przepraszamy.