Stopy Funduszu Gwarantowanego Aegon w 2010

Zarząd Aegon TU na Życie S.A. uchwalił Minimalną Roczną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa Funduszu Gwarantowanego Aegon w 2010 roku na poziomie 1,25% w stosunku rocznym.

Ustanowił Kwartalną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa w I kwartale 2010 roku na poziomie 2,00% w stosunku rocznym.