Zawieszenie wpłat do Noble Fund Timingowy

Z przyczyn niezależnych od Aegon fundusz inwestycyjny, do którego lokowane są środki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Noble Fund Timingowy, wprowadził ograniczenie możliwości nabywania jednostek uczestnictwa tego funduszu.

Oznacza to, że do funduszu Noble Fund Timingowy nie będzie można alokować składki oraz dokonywać transferu środków.

Zlecenie alokacji składki oraz transferu środków do funduszu Noble Fund Timingowy zostanie przyjęte do realizacji pod warunkiem, że wpłynie do siedziby Towarzystwa lub zostanie złożone za pośrednictwem aplikacji internetowej „Twój Rachunek” do dnia 26.01.2009 r. W razie złożenia zlecenia alokacji składki po tym terminie, Towarzystwo dokona zmiany alokacji składki albo jej części do funduszu o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Zlecenia transferów, które nie spełnią powyższego warunku nie zostaną zrealizowane.

Składka, która zgodnie z obowiązującą alokacją jest w całości albo części inwestowana w fundusz Noble Fund Timingowy, a wpłynie na rachunek Towarzystwa do dnia 28.01.2009 r., zostanie zainwestowana zgodnie z obowiązującą alokacją. Składka, która wpłynie na rachunek Towarzystwa po tym terminie, zostanie alokowana w odpowiedniej części do funduszu o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego.

Ograniczenie możliwości nabywania jednostek uczestnictwa funduszu Noble Fund Timingowy powoduje również konieczność zmiany sposobu alokowania składki, jeżeli dotychczas ustanowiona alokacja uwzględniała ww. fundusz.

Dyspozycję  zmiany alokacji składki mogą Państwo złożyć korzystając z aplikacji internetowej „Twój Rachunek” na stronie www.aegon.pl lub przesyłając do siedziby Towarzystwa wypełniony formularz Zlecenie alokacji składki/transferu środków. Zmiana alokacji składki nie będzie zaliczona do limitu bezpłatnych zmian alokacji, określonego w załączniku do umowy ubezpieczenia.

W razie nieotrzymania dyspozycji zmiany alokacji składki do dnia 29.01.2009 r., Towarzystwo dokona zmiany obowiązującej alokacji składki albo jej  części do funduszu o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego.

Przepraszamy za ewentualne niedogodności i utrudnienia wynikające z przeprowadzonej zmiany.