Zmiana zapisu w ogólnych warunkach ubezpieczenia

Informujemy, że w dniu 1 maja 2009 r., zgodnie z zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego, utraciły moc niektóre postanowienia ogólnych warunków ubezpieczeń stosowanych przez Towarzystwo.

Zgodnie z nimi spełnienie Świadczenia Ubezpieczeniowego było uwarunkowane przedstawieniem przez osobę uprawnioną Polisy albo ostatniego aneksu do Polisy. Usunięcie wspomnianego wymogu odnosi się do wszystkich zawartych Umów Ubezpieczenia, w których ten zapis obowiązywał.