Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aegon PTE S.A.

W dniu 30 kwietnia 2009 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.:

  • zatwierdziło sprawozdanie finansowe Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. za rok obrotowy 2008;
  • zatwierdziło sprawozdanie finansowe Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego za rok obrotowy 2008;
  • podjęło uchwałę o podziale zysku Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. za rok obrotowy 2008;
  • udzieliło Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2008 r.;
  • powołało do Rady Nadzorczej Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. Pana Petera Kadocsa, który obejmie funkcję po udzieleniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na powołanie go do składu Rady Nadzorczej.