Zatwierdzenie sprawozdań finansowych Aegon OFE i Aegon PTE

W dniu 30 kwietnia 2010 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.:

  • zatwierdziło sprawozdanie finansowe Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. za rok obrotowy 2009;
  • zatwierdziło sprawozdanie finansowe Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego za rok obrotowy 2009;
  • podjęło uchwałę o podziale zysku Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. za rok obrotowy 2009;
  • udzieliło Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r.