Zmiana w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

19 lipca 2010 r. z oferty Aegon TU na Życie S.A., z przyczyn niezależnych od Towarzystwa, zostaną wycofane 3 ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Credit Suisse.

Wycofaniu podlegają:

  • UFK Credit Suisse Equity Future Energy Aberdeen (CHF),
  • UFK Credit Suisse Equity Eastern Europe Aberdeen (EUR),
  • UFK Credit Suisse Equity Russia Explorer Aberdeen (EUR).

Likwidacja Funduszy jest następstwem zaprzestania działalności przez fundusze inwestycyjne, do których są lokowane aktywa ww. Funduszy.

W razie posiadania środków lub bieżącego lokowania składki w wycofywany z oferty Towarzystwa Fundusz, prosimy o dokonanie zmiany Alokacji Składki lub Transferu środków do innego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego znajdującego się w ofercie Towarzystwa, do dnia 19 lipca 2010 r. Po tym dniu środki zgromadzone w likwidowanym Funduszu zostaną przeniesione do, odpowiednio, Funduszu o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego albo Funduszu Gwarantowanego Aegon, zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Dyspozycje Transferu oraz zmiany Alokacji Składki mogą Państwo złożyć za pośrednictwem aplikacji internetowej „Twój Rachunek”. Transfer oraz zmiana Alokacji Składki zostaną wykonane bezpłatnie i nie zostaną zaliczone do limitu bezpłatnych Transferów i zmian Alokacji Składki, określonego w załączniku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

 

/p