Zmiany w ofercie funduszy w produktach Aegon

1 marca 2010 r. Zarząd Aegon TU na Życie S.A. w celu poprawy efektywności wyników ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w ofercie inwestycyjnej Towarzystwa.

W związku z powyższym 19 kwietnia 2010 r. wprowadziliśmy do naszej oferty nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.

Pragniemy również poinformować, że część z dotychczas dostępnych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych jest wycofywana z dotychczasowej oferty Towarzystwa z dniem 19 lipca 2010 r. Listę wycofywanych z oferty ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych znajdą Państwo na www.Aegon.pl.

W celu sprawdzenia dostępności Funduszy w posiadanych programach inwestycyjnych oraz oszczędnościowo-ochronnych, należy w „Strefie Klienta Aegon” na stronie internetowej www.Aegon.pl wybrać posiadany przez Państwa produkt.

W razie posiadania środków lub bieżącego lokowania składki w wycofywane z oferty Aegon Fundusze, prosimy o dokonanie zmiany Alokacji Składki lub Transferu środków do innego Funduszu do dnia 19 lipca 2010 r. Po tym dniu środki zgromadzone w Funduszach wycofywanych z oferty zostaną przeniesione do funduszu o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego albo funduszu gwarantowanego, zgodnie z zapisami w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Dyspozycje Transferu oraz zmiany Alokacji Składki mogą Państwo złożyć za pośrednictwem aplikacji internetowej „Twój Rachunek” bądź przesyłając na adres korespondencyjny Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. wypełniony formularz Zlecenie transferu/Zlecenie zmiany alokacji składki. Jest on dostępny w „Strefie Klienta” na stronie www.Aegon.pl.

Zmiana oferty inwestycyjnej nie dotyczy umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz umów grupowego ubezpieczenia zawartych przez EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna (Polbank EFG).