ING Środkowoeuropejski Średnich i Małych Spółek Plus

Z dniem 12 stycznia 2012 r. z oferty Towarzystwa wycofany zostanie ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy ING Środkowoeuropejski Średnich i Małych Spółek Plus (dalej Fundusz).

Z przyczyn niezależnych od Aegon TU na Życie S.A. (dalej: Towarzystwo) oraz Banku Handlowego w Warszawie S.A. (dalej Citi Handlowy) z dniem 12 stycznia 2012 r. z oferty Towarzystwa wycofany zostanie ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy ING Środkowoeuropejski Średnich i Małych Spółek Plus (dalej Fundusz), którego aktywa lokowane są w 100% w fundusz inwestycyjny ING Subfundusz Środkowoeuropejski Średnich i Małych Spółek. Likwidacja Funduszu jest wynikiem decyzji ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej ING TFI) o przejęciu ww. funduszu inwestycyjnego przez inny fundusz inwestycyjny ING TFI.

W związku z powyższym, od 20 grudnia 2011 r. nie będzie można składać zleceń Transferu oraz zmiany Alokacji Składki do Funduszu.

W razie posiadania środków w wycofywanym Funduszu lub jeśli Fundusz ten jest uwzględniony w Alokacji Składki, prosimy o dokonanie do 5 stycznia 2012 r. – odpowiednio – Transferu lub zmiany Alokacji Składki do innego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. Po tym terminie Towarzystwo przeniesie środki zgromadzone w wycofywanym Funduszu oraz dokona zmiany Alokacji Składki, odpowiednio, do funduszu o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego albo do Funduszu Gwarantowanego Aegon, zgodnie z zapisami właściwych ogólnych warunków ubezpieczeń.

Zlecenie Transferu oraz zmiany Alokacji Składki można złożyć w oddziale Citi Handlowy, za pośrednictwem CitiPhone lub za pośrednictwem aplikacji internetowej „Twój Rachunek”. Transfer oraz zmiana Alokacji Składki będą bezpłatne i nie zostaną zaliczone do limitu bezpłatnych Transferów i zmian Alokacji Składki, określonego w załączniku do ogólnych warunków ubezpieczenia.