Stanowisko Aegon wobec sytuacji na rynkach finansowych

Sytuacja na rynkach finansowych na przestrzeni ostatnich kilku tygodni jest trudna, ale nie jest niczym niezwykłym. Gospodarka ma swoje cykle rozwoju powtarzające się co kilka lat.

Spadki, jakie obserwujemy obecnie na giełdach następują  po dwuletnim okresie wzrostów. W tym czasie wartość indeksu WIG podwoiła się. Korekta musiała więc nastąpić. Nałożyła się ona jednak na niekorzystne informacje dotyczące budżetów kilku znaczących państw, co spowodowało, że jest ona dość gwałtowna.

Obecna sytuacja jest inna od tej, z jaką mieliśmy do czynienia w 2008 roku. Informacje z realnej gospodarki nie dają istotnych powodów do niepokojów, co pozwala pozytywnie oceniać długookresowe perspektywy inwestycyjne.

Programy inwestycyjne oferowane przez Aegon TU na Życie S.A. mają charakter długoterminowy. Ze swej natury obejmują one okresy lepszej i gorszej koniunktury. By umożliwić klientom reagowanie na zmiany na rynkach finansowych i odpowiednie dopasowanie portfela, udostępnione zostały w nich fundusze o różnym poziomie ryzyka, a także fundusze alternatywnego inwestowania, które pozwalają zarabiać nawet w okresie spadków indeksów giełdowych.

 

Z poważaniem,

Michał Biedzki
Prezes Zarządu
Aegon TU na Życie S.A.