Stopa Funduszu Gwarantowanego w III kwartale 2011

Zarząd Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwalił Kwartalną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa Funduszu Gwarantowanego Aegon w III kwartale 2011 roku na poziomie 2% w stosunku rocznym.