Stopy Funduszu Gwarantowanego Aegon w 2012

Zarząd Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwalił Minimalną Roczną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa Funduszu Gwarantowanego Aegon w 2012 roku na poziomie 1,25% w stosunku rocznym.

Uchwalono również Kwartalną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa w I kwartale 2012 r. na poziomie 2% w stosunku rocznym.