Zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Aegon

W wyniku corocznego przeglądu ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych nastąpiła zmiana platformy inwestycyjnej.

W wyniku corocznego przeglądu ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (Funduszy), dokonanego przez Komitet Inwestycyjny Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. w pierwszym kwartale 2011 r., zostały podjęte decyzje o zmianie platformy inwestycyjnej poprzez dodanie i wycofanie wybranych Funduszy.

Pierwszy etap zmian, obejmujący dodanie Funduszy do listy Funduszy dostępnych w ramach Państwa programu inwestycyjnego, został przeprowadzony w kwietniu br. Drugi etap, zakładający wycofanie części Funduszy, rozpocznie się 10 października 2011 r., a zakończy 26 stycznia 2012 r.

Powyższe oznacza, że od 10 października 2011 r. nie będą Państwo mogli składać zleceń Transferu oraz zmiany Alokacji Składki do wycofywanych Funduszy. Wykaz wycofywanych z dniem 27 stycznia 2012 r. Funduszy znajdą Państwo w pliku poniżej.

Jeżeli posiadają Państwo środki w wycofywanych Funduszach, prosimy o dokonanie Transferu do innych Funduszy do 26 stycznia 2012 r. Po tym dniu środki zgromadzone w wycofywanych Funduszach zostaną przeniesione do funduszu o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego albo Funduszu Gwarantowanego Aegon, zgodnie z zapisami ogólnych warunków ubezpieczeń.

Jeżeli wycofywane Fundusze są uwzględnione w ustalonej przez Państwa Alokacji Składki, prosimy o dokonanie zmiany Alokacji Składki do 10 stycznia 2012 r. Po tym dniu Towarzystwo dokona zmiany Alokacji Składki do funduszu o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego albo Funduszu Gwarantowanego Aegon, zgodnie z zapisami ogólnych warunków ubezpieczeń.

Zlecenia Transferu oraz zmiany Alokacji Składki mogą Państwo złożyć za pośrednictwem aplikacji internetowej „Twój Rachunek” lub na formularzu „Zlecenie Transferu/Zmiany Alokacji Składki”. Transfer oraz zmiana Alokacji Składki zostaną wykonane bezpłatnie i nie zostaną zaliczone do limitu bezpłatnych Transferów i zmian Alokacji Składki, określonego w załączniku do ogólnych warunków ubezpieczeń.

Zmiana oferty inwestycyjnej nie dotyczy umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A., umów grupowego ubezpieczenia zawartych przez Polbank EFG S.A. oraz Bank Ochrony Środowiska S.A.

Lista wycofywanych funduszy