Czasowe zawieszenie Transakcji w UFK – Idea Premium (PLN)

Informacja o czasowym zawieszeniu Transakcji UFK – Idea Premium (PLN).

W związku z komunikatem Zarządu Idea TFI S.A. o tymczasowym zawieszeniu od dnia 16 lipca 2012 r. na okres 2 tygodni, odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Idea Premium SFIO, Aegon TU na Życie S.A., zgodnie z treścią zawartych umów ubezpieczenia, odpowiednio zawiesi albo anuluje zlecone Transakcje związane z umarzaniem Jednostek Uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK – Idea Premium (PLN), którego aktywa są lokowane w ww. fundusz inwestycyjny.

Poniżej zamieszczamy komunikat w tej sprawie przygotowany przez Idea TFI S.A.

Komunikat z Idea TFI