Ograniczenie w nabywaniu Jednostek Uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Idea

Informujemy, że Zarząd Aegon TU na Życie S.A. uchwałą z 18 września 2012 r. wprowadził ograniczenia w nabywaniu Jednostek Uczestnictwa następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (zwanych dalej Funduszami Idea):

1. UFK – Idea Premium (PLN), którego aktywa są w całości lokowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Idea Premium SFIO;
2. UFK – Idea Obligacji (PLN), którego aktywa są w całości lokowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Idea Obligacji Subfundusz (Idea Parasol FIO);
3. UFK – Idea Stabilnego Wzrostu (PLN), którego aktywa są w całości lokowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Idea Stabilnego Wzrostu Subfundusz (Idea Parasol FIO);
4. UFK – Idea Akcji (PLN), którego aktywa są w całości lokowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Idea Akcji Subfundusz (Idea Parasol FIO);
5. UFK – Idea Surowce Plus (PLN), którego aktywa są w całości lokowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Idea Surowce Plus Subfundusz (Idea Parasol FIO).

Wprowadzenie ograniczenia w nabywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszy Idea oznacza, że:
1. począwszy od 20 września 2012 r. nie będą realizowane zlecenia Transakcji (tj. Transferu oraz zmiany Alokacji Składki) w zakresie obejmującym nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszy Idea;
2. jeżeli ustalona bieżąca Alokacja Składki obejmuje w całości albo w części Fundusze Idea, co do których zostało wprowadzone ograniczenie w nabywaniu Jednostek Uczestnictwa, wówczas począwszy od 20 września 2012 r. Towarzystwo alokuje:
a) całą Składkę – jeżeli zgodnie z bieżącym zleceniem Alokacji Składki cała Składka miała być ulokowana w Funduszach Idea, oraz
b) odpowiednią część Składki – jeżeli zgodnie z bieżącym zleceniem Alokacji Składki część Składki miała być ulokowana w Funduszach Idea,
do UFK/Funduszu o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego nominowanego w złotych, właściwego dla posiadanego produktu, albo do UFK – Aegon Gwarantowany (PLN), zgodnie z zapisami odpowiednich Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Dokonana przez Towarzystwo Alokacja Składki do wskazanych powyżej ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych może zostać zmieniona w każdym czasie przez wskazanie innego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, z wyłączeniem ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, co do których zostało wprowadzone zawieszenie w nabywaniu Jednostek Uczestnictwa.

Jednocześnie wyjaśniamy, że Zarząd Towarzystwa wprowadził ograniczenie w nabywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszy Idea po wnikliwej analizie wyników i polityki inwestycyjnej funduszy inwestycyjnych oferowanych przez Idea TFI S.A., w których jednostki uczestnictwa są lokowane aktywa Funduszy Idea. Biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia dotyczące zawieszenia odkupień jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Idea Premium SFIO oraz mając na celu ochronę interesów swoich Klientów, Zarząd Towarzystwa zdecydował o maksymalnym ograniczeniu ryzyka związanego z angażowaniem dalszych środków Klientów w fundusze inwestycyjne oferowane przez Idea TFI S.A.