Przyjęcie sprawozdania finansowego Aegon OFE

Aegon PTE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 30 kwietnia 2012 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aegon PTE S.A. w tym dniu:

1. zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. w roku obrotowym 2011;

2. zatwierdziło sprawozdanie finansowe Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. za rok obrotowy 2011;

3. podjęło uchwałę o podziale zysku Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. za rok obrotowy 2011 oraz przekazaniu go w całości na kapitał zapasowy Spółki;

4. zatwierdziło sprawozdanie finansowe Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego za rok obrotowy 2011;

5. zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011;

6. udzieliło Januszowi Mueller i Robertowi Woźnemu, byłym Członkom Zarządu Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

7. udzieliło Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.